NASZA OFERTA
Decyzja wykonawcza KE nr 3759 czyli min. 7 godzin dziennego odpoczynku, aby uniknąć wysokich kar!!!


Branża transportowa wreszcie wywalczyła jednolite zasady interpretacji przepisów dot. dziennych okresów odpoczynków kierowców oraz metody obliczania dziennego okresu prowadzenia pojazdu. 

Komisja Europejska wydała długo oczekiwaną Decyzję wykonawczą z dnia 07.06.2011 Nr 3759 w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. W ten sposób wyeliminowano nieuzasadnione nakładanie kar za połączone czasy jazdy z kilku dni, wynikające z nieprawidłowego odbioru odpoczynku dziennego. Zdaniem Komisji, aby zapewnić jasne, skuteczne, proporcjonalne i jednolite egzekwowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006, pożądane jest zapewnienie ujednoliconej interpretacji zasad oraz spójnego podejścia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa w państwach członkowskich i przyjęcie w tym celu zalecanego podejścia do tej kwestiiW nawiązaniu do powyższego przyjęto, że:

obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończy się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin. Obliczanie kolejnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu zaczyna się po upływie tego nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin.” Co oznacza, że w każdym przypadku, kiedy kierowca odebrał nieprzerwane 7 godzin odpoczynku dziennego, organ kontrolny nie ma możliwości ukarania za łączony okres czasu jazdy sprzed odpoczynku, aż do czasu odebrania prawidłowej pauzy 9 lub 11 godzinnej.


Należy podkreślić, że decyzja o charakterze zalecenia służyć ma ujednoliceniu sposobów sankcjonowania oraz położyć kres wysokim karom wynikającym z drobnych naruszeń typu skrócenie odpoczynku dziennego np. o 5 lub 10 minut, powodujących naruszenie normy dziennego czasu jazdy. Do tej pory bowiem organy kontrolne nakładały nie tylko karę za skrócenie odpoczynku, ale dodatkowo za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu z dni, w których kierowca nie odebrał 9 lub 11 godzin odpoczynku dziennego. Była to praktyka sztucznego generowania wysokiej kary na podstawie literalnego brzmienia definicji zawartych w Rozporządzeniu 561/2006 oraz pkt.10 ppkt.10.4 Załącznika do Ustawy o transporcie drogowym, zupełnie nieuzasadniona względami celowości przepisów. 


Od dnia 07.06.2011 każdy przedsiębiorca będący aktualnie w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie lub w trakcie postępowania administracyjnego, może skutecznie podważyć zarzut naruszenia maksymalnego dziennego okresu prowadzenia, jeśli w danym okresie kierowca odebrał nieprzerwany 7 godzinny odpoczynek dzienny. W takiej sytuacji uzasadniona będzie jedynie kara za skrócenie dziennego czasu odpoczynku:

- o czas do jednej godziny w wysokości 100 zł

- za każdą rozpoczętą kolejną godzinę 200 zł

Zatem całkowita kara za skrócenie odpoczynku np. z przysługujących 9 godzin do 7 godzin, wyniesie 300 zł.


Tekst Decyzji nr 3759Zespół Doradczy

Arena 561wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl