NASZA OFERTA
Debata z Ministrem Transportu w Krakowie! 


W ramach naszej współpracy z Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej otrzymaliśmy zaproszenie w charakterze partnera merytorycznego w debacie o Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanej przez Instytut Studiów Strategicznych w hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie.


Prelegentami a zarazem głównymi uczestnikami debaty która odbyła się 08.08.2012 byli Pan Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji oraz Pan Tadeusz Syryjczyk - Ekspert z dziedziny gospodarki i transportu, Minister przemysłu 1989 – 1990, Minister transportu i gospodarki morskiej 1998-2000, poseł na Sejm I, II i III kadencji.


Jako Biuro Prawne przyjęliśmy rolę partnera merytorycznego tej debaty z czterech istotnych powodów. 

Po pierwsze uważamy za nobilitujące docenienie naszych działań związanych z profesjonalną obsługą prawną firm transportowych. To już drugie wydarzenie w roku 2012 związane w bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w którym braliśmy udział jako partner merytoryczny. (O Seminarium w jakim uczestniczyliśmy w maju br, możecie Państwo przeczytać tutaj )


Po drugie mieliśmy okazję zaprosić na debatę, przewoźników – naszych klientów, z którymi współpracujemy i umożliwić im zadawanie pytań oraz składanie postulatów na ręce przedstawicieli Ministerstwa, zarówno w temacie debaty jak i aktualnych oraz planowanych regulacji prawnych za jakie odpowiada resort transportu.


Po trzecie bardzo dla nas istotne było ustalenie czy tworzony Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie związany z dodatkowymi obciążeniami dla obsługiwanej przez nas branży przewoźników zawodowych. 


Po czwarte we współpracy z Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, chcieliśmy złożyć na ręce Ministra  w formie postulatów najistotniejsze wg nas i naszych klientów aktualne problemy przewoźników osób i rzeczy.


Zapewne dobrą wiadomością jest, że założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie będą przewidywały dodatkowych utrudnień dla przewoźników zawodowych. W ocenie Ministra nie ma konieczności zmian w zakresie norm czasu pracy kierowców zawodowych. Obecne normy są wystarczająco  restrykcyjne a udział procentowy w wypadkach powodowanych przez kierowców zawodowych jest znikomy. Statystyki przedstawione przez Ministra wskazują na udział w wysokości 1,8 % kierowców kategorii C  wszystkich wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców w 2011 roku. Statystyki dotyczącej kierowców z kategorią D nie sposób wykazać w procentach, bo zanotowano w roku 2011 zaledwie jeden taki przypadek. Mimo to jednak, około 70% kar nakładanych przez ITD na przewoźników wiąże się z łamaniem przepisów związanych z rozporządzeniem 561 i ustawy o czasie pracy kierowców. W tej materii wg Ministra, na pewno konieczna jest dalsza edukacja oraz kontrole Inspekcji Trasnportu Drogowego.


Czy NPBRD będzie zakładał podwyższenie wymogów technicznych pojazdów lub promował zakup nowego taboru to kolejny obszar, o który zapytaliśmy Ministra w imieniu przewoźników. W odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, że nie ma takich planów a aktualny elektroniczny system poboru opłat jest skutecznym rozwiązaniem dla unowocześniania floty u przedsiębiorców z racji zastosowania niższych opłat dla nowszej, bardziej ekologicznej floty. Równie ważna dla przewoźników deklaracja padła ze strony Ministra odnośnie akcji „Tiry na Tory”. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej musi brać pod uwagę konieczność promowania zarówno transportu drogowego, kolejowego jak i morskiego. Nie ma jednak ekonomicznego sensu w polskich warunkach geograficznych, przewożenia całych zestawów pociągami. „Pakowanie całych ciężarówek na pociągi jest absurdem” - stwierdził Minister. Wskazał również, że transport intermodalny jest najsensowniejszym rozwiązaniem i poczynione inwestycje mają na celu jego promocję. Rozbudowa sieci dróg jest działaniem przede wszystkim z korzyścią dla brażny transportu drogowego. Spotkania międzynarodowe promujące Polskie porty mają skutkować wybieraniem naszych portów np. przez przewoźników morskich transportujących towar z Chin. Jak zauważył ekspert uczestniczący w debacie Pan Tadeusz Syryjczyk jeden statek z Chin mieści 7000 kontenerów. Tak więc skonsolidowane działania skutkują taką ilością towarów, że i przewóz kolejowy i drogowy mają rację bytu oraz są i będą mocną stroną polskiej gospodarki. 

Podczas debaty omówione zostały także inne zagadnienia zarówno związane z NPBRD jak i problemami branży transportowej. Poruszono temat świeżo podpisanego porozumienia z Federacją Rosyjską o liberalizacji ruchu wzajemnego między Polską a Rosją czy temat lobbowania producentów samochodów ciężarowych w Europie podemujących próby wprowadzenia normy EURO 6.

Na zakończenie debaty Prezes Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej Pan Aleksander Giertler przekazał na ręce Ministra krótką listę postulatów opracowanych wspólnie z naszym Biurem Prawnym. Działając w porozumieniu z przewoźnikami ustaliliśmy, że w liście postulatów powinny się znaleźć trzy najważniesze na chwilę obecną dla przewoźników zagadnienia. Pierwszy postulat przytaczymy w całości z racji tego, że warto aby każdy kto świadczy usługi regularne w przewozie osób, miał świadomość nadchodzących zmian prawnych.   


"Prawa pasażerów – od dnia 01 marca 2013 w każdym z krajów członkowskich stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 luty 2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 55, str. 1). Rozporządzenie wprowadza radykalne zmiany w procesie planowania i realizowania przewozów osób na liniach regularnych. Na przewoźników i podmioty zarządzające terminalami nałożone zostały mocą Rozporządzenia obowiązki ustanowienia niedyskryminujących warunków dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Państwo członkowskie natomiast ma obowiązek do dnia 01.03.2013 wyznaczyć terminale autobusowe i autokarowe, w których udzielana będzie pomoc osobom niepełnosprawnym. W wyznaczonych przez Państwo członkowskie terminalach przewoźnicy i zarządzający terminalami mają za zadanie udzielać nieodpłatnie pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta ma się opierać m.in. na pomocy w przemieszczaniu się po terminalu osoby niepełnosprawnej, umożliwieniu przewożenia ze sobą w autobusie lub autokarze certyfikowanego psa przewodnika, czy pomocy przy załadunku bagażu. Istotnym warunkiem dostosowania się do nowego porządku normatywnego przez przewoźników będzie ustanowienie procedur szkolenia  w zakresie niepełnosprawności. O ile szkolenia dla kierowców z mocy prawa będą musiały być przeprowadzone, o tyle dla personelu innego niż kierowcy termin instruktażu może zostać przesunięty w czasie. Istotne, że na chwilę obecną nie ma instrumentów prawnych ani wytycznych co do sposobu wdrożenia Rozporządzenia 181/2011. Tym samym przewoźnicy nie są w stanie przeszkolić swojego personelu w zakresie m.in. wiedzy na temat certyfikowanego psa przewodnika w tym zadań i potrzeb takiego psa, metod komunikowania się z osobami głuchymi, obsługiwania wózków inwalidzkich w sposób pozwalający uniknąć uszkodzeń (o czym stanowi Zał II część a wspomnianego Rozporządzenia). Kolejnym obowiązkiem przewoźników będzie przy zaistnieniu określonych warunków (odwołanie lub opóźnienie odjazdu) zapewnienie pasażerom nieodpłatnie przekąsek, posiłków lub napoi lub pokoju hotelowego. Za naruszenia obowiązków wynikających z gwarantowanych praw pasażerów Państwo członkowskie ma ustanowić odpowiednie sankcje. Wyżej wymienione warunki wymagają nie tylko zmiany aktualnego krajowego porządku prawnego ale również kosztownych inwestycji w infrastrukturę terminali i przeszkolenie pracowników. Dlatego też uzasadniony względami społecznymi i ekonomicznymi wydaje się postulat wyłączenia na okres do 4 lat z zakresu stosowania części Rozporządzenia nr 181/2011 dla krajowych usług regularnych. Taką możliwość daje art 2 ust. 4 wspomnianego aktu prawnego. Wyłącznie dla krajowych przewoźników świadczących usługi regularne pozwoliłoby nie tylko zgromadzić odpowiednie środki finansowe na dostosowanie się do nowych praw pasażerów, ale również zapewniłoby odpowiedni czas na wprowadzenie przemyślanych i skonsultowanych konstrukcji prawnych."


Drugi postulat dotyczy funkcjonowania Systemu elektronicznego poboru opłat viaToll. Wadliwość systemu dla każdego przewoźnika w branży transportowej jest jasna. Dlatego zdecydowaliśmy się zasugerować Ministrowi obszary które powinny zostać poddane kontroli zarówno w zakresie funkcjonowania samego systemu jak i w procedurach kontrolnych jakie aktualnie są prowadzone odnośnie domniemanego nieuiszczania opłat.


Trzeci postulat dotyczy elementarnego dla każdego przewoźnika aspektu, mianowicie koniecznego zabezpieczenia finansowego do licencji. Sytuacja która panuje w instytucjach wydających licencje od 4.12.2011 jest absolutnie niedopuszczalna i stąd wnioskujemy o wydanie jednoznacznych wytycznych przez Ministerstwo odnośnie form i rodzajów zabezpieczeń. W naszej ocenie Bdstm powinno się do nich bezpośrednio zastosować a dla organów wydających licencje krajowe powinny być wskazówką, gdyż rozbieżność interpretacyjna na tym poziomie jest kompletnie niezrozumiała.


Za nasze uczestnictwo w roli partnera merytorycznego w debacie z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem chcemy podziękować zarówno Instytutowi Studiów Strategicznych jako organizatorowi tego spotkania jak i Izbie Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem której na ręce Ministra trafiły wspomniane postulaty. Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą przewoźnikom w prowadzeniu ich działalności.Zespół Doradczy

Arena 561


O tym jaki wpływ na wszystkich użytkowników dróg będzie miał NPBRD przeczytacie Państwo na www.etransport.pl


O losach naszego pierwszego postulatu odnośnie praw pasażerskich informuje Dziennik Gazeta Prawna.

 

wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl