NASZA OFERTA
Preselekcyjny system ważenia a kontrola ITD w firmie


Zgodnie z art. 64 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony po uzyskaniu zezwolenia odpowiedniej kategorii wydawanego przez właściwy organ. W przypadku braku zezwolenia na podstawie art. 140aa tej wspomnianej ustawy za przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych ITD nakłada karę pieniężną od 500 zł do 15 000 zł w drodze decyzji administracyjnej. Zastosowanie powyższych sankcji musi zostać poprzedzone kontrolą pomiaru nacisku na oś i dopuszczalnej masy całkowitej wykonaną za pomocą legalizowanych urządzeń pomiarowych. Zarejestrowanie przez system preselekcji pojazdu nienormatywnego nie może być podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego. Jest jednak podstawą do wykonania ważenia kontrolnego w punktach kontroli wyposażonych w stacjonarne lub przenośne wagi jakimi dysponuje Inspekcja Transportu Drogowego. Wyniki pracy preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów nie dają podstaw do automatycznego nakładania kar administracyjnych na podstawie zrobionego zdjęcia i zarejestrowanych danych. Urządzenia te spełniają jedynie rolę narzędzi pomocniczych dla organów kontrolnych podczas ważenia pojazdów w trakcie kontroli na drodze. 


System preselekcyjny może być jednak wykorzystywany przez służby kontrolne nie tylko do eliminowania ponadnormatywnych pojazdów. Każdy przejazd jest rejestrowany w postaci zdjęcia. Tak utrwalony wizerunek pojazdu wraz z numerem rejestracyjnym obrazuje fakt przejazdu w danym miejscu i czasie pojazdu ciężarowego. Problem pojawia się gdy w tym samym czasie kierowca na wykresówce lub karcie kierowcy dokumentuje inny rodzaj aktywności niż prowadzenie pojazdu. Jeżeli system preselekcyjny wykazuje aktywność pojazdu podczas gdy na tarczy tachografu zarejestrowany jest np. odpoczynek lub inna prac kierowcy, zachodzi podejrzenie co do prawidłowości rejestrowania danych. Inaczej mówiąc Inspekcja wykorzystując zdjęcia pochodzące z systemu preselekcyjnego ważenia pojazdu może dążyć do ustalenia aktywności pojazdu i kierowcy jak również przebiegu trasy przejazdu. (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport i Spedycja"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne