NASZA OFERTA
Istota protokołu kontroli drogowej – przegląd orzecznictwa


Inspektor dokonujący czynności kontrolnych na drodze w obecności kierowcy, wyposażony jest w stosowne uprawnienia umożliwiające wyegzekwowanie od kontrolowanego swoich żądań.  Uprawnienia Inspektora w toku kontroli drogowej wyraźnie określa art. 73 Ustawy o transporcie drogowym:

Art. 73 [Uprawnienia inspektora] 

1. W toku kontroli inspektor może:

1)  legitymować kierowców i inne osoby w celu ustalenia tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;

2)  badać dokumenty i inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli;

3)  dokonywać oględzin i zabezpieczać zebrane dowody;

3a)  zatrzymać kartę kierowcy w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz.Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1), lub kartę przedsiębiorstwa;

4)  przesłuchiwać świadków i zasięgać opinii biegłych;

5)  przesłuchiwać kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla ustaleń kontroli.

1a. W przypadku, gdy w trakcie kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, przesłuchanie świadka podczas wykonywania tej kontroli może odbywać się bez udziału strony lub osoby przez nią wyznaczonej.

2. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się kontrolowanego, świadka lub biegłego na wezwanie inspektora stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Natomiast art. 74 Ustawy o transporcie drogowym (tj. DzU. 2013, poz. 1414) wskazuje, iż z  przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kończący kontrolę:

Art. 74 [Protokół] 

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli.

2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę.

 Na temat wagi dokumentu jakim jest sam protokół oraz złożony przez kierowcę podpis wypowiedział się kilkakrotnie Naczelny Sąd Administracyjny np. w wyroku  z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt II GSK 240/09, wskazując, iż protokół kontroli drogowej stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 76 § 1 KPA, a zatem sporządzony w przepisanej formie przez powołany do tego organ państwowy stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Stąd podpisanie protokołu kontroli drogowej  stanowi dowód na okoliczności w nim stwierdzone i wyznacza granice postępowania administracyjnego co do faktów i stanu prawnego: (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Polski Traker"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne