NASZA OFERTA
Zatrudnienie kierowcy spoza Unii – wymogi formalne


Z uwagi na pojawiające się problemy firm transportowych z rekrutacją wśród zawodowych kierowców, przewoźnicy coraz częściej rozważają zatrudnienie na tym stanowisku pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej - obywateli Ukrainy i Białorusi. Stąd warto poruszyć kwestię obowiązków, których należy dopełnić, by ww. zatrudnienie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Legalizacja zatrudnienia

Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U.2011, Nr 155, poz. 919) jest to dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,  niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie pisemnej. Przy czym przyszły pracodawca przed zatrudnieniem ww. cudzoziemców musi we właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub swojej siedziby Powiatowym Urzędzie Pracy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z wymienionych państw, które bezwzględnie musi zawierać:

- nazwę zawodu, 

- miejsce wykonywania pracy, 

- datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, 

- rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz 

- wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, 

- informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców. Należy pamiętać, że na podstawie oświadczenia kierowca spoza UE może pracować 6 miesięcy w przeciągu kolejnych 12 miesięcy. Kolejne zatrudnienie na podstawie oświadczenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy karencji. Jednym słowem obywatele wskazanych państw mogą podjąć pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jeżeli przyszły polski pracodawca zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (najdłużej na okres 6 miesięcy), a ww. cudzoziemcy posiadają aktualną wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli osoba spoza UE przebywa poza granicami Polski oraz nie posiada dokumentów pobytowych, przyszły pracodawca po zarejestrowaniu oświadczenia powinien przesłać je cudzoziemcowi. Na tej podstawie obywatel Ukrainy, czy Białorusi może ubiegać się w o wydanie wizy. 

Warto też wiedzieć o możliwości wystąpienia z wnioskiem do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi w okresie trwania na podstawie oświadczenia. Po upływie co najmniej 3 miesięcy zatrudnienia na podstawie oświadczenia przy składaniu takiego wniosku, pracodawca nie ma obowiązku uzyskania informacji od starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wówczas to po upływie okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia, kierowca może podjąć pracę  na podstawie zezwolenia.  (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport Manager"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne