NASZA OFERTA
ZUS i US w sprawie ryczałtów za nocleg a wyrok TK - moda na straszenie kontrolami


Szeroka dyskusja publiczna nad zasadnością wypłacania ryczałtów za nocleg w kabinie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w mojej ocenie nie ukazuje meritum problemu. Pojawiające się głosy i opinie są skrajnie różne. Część firm rozliczających czas pracy od lat głoszących konieczność wypłacania ryczałtów odżegnuje się od tej praktyki twierdząc, że teraz ryczałtów nie można wypłacać, a przy okazji strasząc kontrolami ZUS i US jeśli świadczenie zostanie wypłacone. Niektóre kancelarie prawne reprezentujące strony w sporach o wypłatę ryczałtów informują, że w sprawie zasadności wypłacania ryczałtów „to zależy od sytuacji prawnej i faktycznej”. Tymczasem zwrócić uwagę trzeba na 3 istotne kwestie.


Po pierwsze Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - w interpretacji indywidualnej (z dnia 13 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.13.2017.1.BG) potwierdził prawidłowość stanowiska przewoźnika w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacanych w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych. Przedsiębiorca będący przewoźnikiem drogowym funkcjonującym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po wyroku TK w sprawie ryczałtów za nocleg wystąpił o interpretację indywidualną. W interpretacji wskazano: „(...)Z treści wniosku wynika m.in. że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest transport drogowy towarów i materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i Europy. Wnioskodawca wypłaca kierowcom, kiedy nie mają zapewnionego hotelu lub innego miejsca do spania, przysługujące im ryczałty za noclegi oraz diety. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca może zaliczać będące przedmiotem pytania ryczałty za noclegi wypłacone pracownikom (kierowcom), do kosztów uzyskania przychodów. Wskazać przy tym należy, że kwestie dotyczące zasad wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych, w tym ryczałtów za noclegi, nie są uregulowane przepisami prawa podatkowego, co oznacza, że nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.(...)”. 


Po drugie ZUS wypowiedział się w podobnym duchu jak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W dniu 15 lutego 2017 r ZUS wydał 2 decyzje – interpretacje indywidualne (decyzja Nr 12/2017 oraz Nr 196/2017) w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ryczałtów za nocleg wypłacanych kierowcom w okresie przebywania w zagranicznej podróży służbowej. ZUS potwierdził, że wyrok TK w sprawie ryczałtów za nocleg nie ma wpływu na kwestię opłacania składek, ponieważ wyrok ten nie dotyczy bezpośrednio ustalania podstawy wymiaru składek pracowników. W interpretacji czytamy:

„(...) W konsekwencji, jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi ryczałt za nocleg w wysokości nie przekraczającej kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, kwota tego ryczałtu nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika”


Po trzecie TK potwierdził, że dominujący jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, zgodnie z którym zapewnienie kierowcy miejsca do spania w przystosowanej do tego kabinie samochodowej nie stanowi zagwarantowania mu bezpłatnego noclegu. W związku z tym dobitnie i wyraźnie TK podkreślił konieczność pilnych działań po stronie Ustawodawcy celem wprowadzenia przepisów jasnych, uwzględniających specyfikę pracy i odpoczynku kierowcy w transporcie międzynarodowym, a przy tym tak konstruowanych, aby ekwiwalent za „nocleg” nie był główną zapłatą za świadczoną pracę. Jednocześnie: „(...) Trybunał Konstytucyjny uznał, że oczekiwania pracodawców, iż zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodowej zwalnia ich z obowiązku ponoszenia kosztów noclegu były usprawiedliwione. Dodatkowo utwierdzał ich w tej interpretacji art. 14 ust.1 ucpk, dopuszczający wykorzystanie dobowego odpoczynku w pojeździe, jeśli znajduje się on na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.” 


Uwzględniając powyższe stanowiska, należałoby zakończyć mnożenie „dylematów interpretacyjnych” i zamiast straszyć podatkami i składkami od wypłacanych ryczałtów pora konstruktywnie rozpocząć debatę nad zasadami wypłacania należności za podróże służbowe. Celowo piszę „zasadami”, a nie kwotami, gdyż maksymalne kwoty zwolnione ze składek i podatku są powszechnie znane i zawarte w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Na ten moment tylko te wartości nie będą objęte podatkiem i składką na ubezpieczenie społeczne.


Iwona Szwed

Biuro prawne Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2017 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne