NASZA OFERTAJak się przygotować do kontroli WITD w siedzibie w firmie


Od początku bieżącego roku zauważyć można wzmożone kontrole przeprowadzane przez poszczególne WITD w przedsiębiorstwach. Takie działanie jest efektem wdrażania przepisów unijnych, które nakładają na Państwa członkowskie obowiązek sukcesywnego zwiększania ilości skontrolowanych firm w bieżącym roku w porównaniu do roku poprzedniego.


Kontrola WITD przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorstwa może zakończyć się:

- nałożeniem kary do 30 tys zł,

- złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i postępowaniem kary w przypadku wykrycia fałszowania danych na wykresówce lub w dokumentacji

- złożeniem wniosku o cofnięcie licencji.


Powszechnie panujący pogląd, że każda kontrola kończy się karą 30 tys zł jest zupełnie bezpodstawny. Do kontroli można się odpowiednio przygotować, tak aby dotkliwość kary była minimalna.


Podstawą nałożenia w ponad 90% przypadków kary pieniężnej są uchybienia dokumentowane na wykresówkach i/lub w plikach cyfrowych w zakresie przekroczenia czasu jazdy i/lub skrócenia odpoczynków oraz sposobu użytkowania tachografu. 


Jeśli zawiadomienie o kontroli zostało już doręczone do przedsiębiorstwa:


- w pierwszej kolejności należy ustalić – jaki okres czasu zostaje objęty kontrolą, oczywiście WITD ma prawo kontrolować okres 12 miesięcy wstecz, ale często ogranicza ten okres do kilku miesięcy. Taka informacja powinna być zawarta w Zawiadomieniu


- następnie warto sprawdzić książkę kontroli przedsiębiorstwa; jeżeli w danym roku inne organy przeprowadzały kontrolę i wyczerpały limit czasu kontroli określony w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, wówczas kontrolę WITD można skutecznie odsunąć w czasie do następnego roku kalendarzowego [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. tekst jednolity z dnia 16 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1095)


„Art. 83. [Czas trwania w roku] 1.Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 


1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 


2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 


3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 


4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych”


W  rozumieniu ww przepisu mikroprzedsiebiorca zatrudnia mniej niż  10 pracowników, mały przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, średni zatrudnia mniej niż 250 pracowników. Do tego należy jeszcze spełniać odpowiednie kryterium obrotu ze sprzedaży netto.]


- kolejnym krokiem jest kompletowanie dokumentacji wymienionej w Zawiadomieniu oraz ich uzupełnienie


- jeśli nie jest możliwe w wyznaczonym czasie przygotowanie całej dokumentacji  i/lub w wyznaczonym terminie nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa – należy wystosować pisemny wniosek o przesunięcie terminu kontroli. Praktyką stosowaną przez WITD jest podawanie nr tel inspektora przeprowadzającego kontrolę, celem telefonicznego ustalenie dokładnej daty rozpoczęcia kontroli. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie Kodeksem postępowania administracyjnego – obowiązuje zasada pisemności, i każde ustalenia dla dobra przedsiębiorcy winny być wysłane na piśmie do WITD. Wniosek o przesunięcie terminu kontroli powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorstwa, dokładny adres jednostki WITD, sygnaturę sprawy czyli nr pisma, Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz treść merytoryczną wraz z uzasadnieniem przyczyny przesunięcia kontroli. Do takich przyczyn może należeć np. wyjazd służbowy właściciela, osoby zarządzającej lub pełnomocnika, ewentualnie przebywanie na zwolnieniu lekarskim lub np. konieczność realizacji terminowego zlecenia na podstawie zawartych kontraktów handlowych, brak możliwości wyznaczenia odpowiedniego pełnomocnika lub inne. Równocześnie można wskazać lub zaproponować dogodny termin. (W razie konieczności na Państwa życzenie prześlemy przykładowy wniosek)


Jak przygotować dokumentację tarcz tachografu?


Spektrum uchybień jakie może wykazać kontrola WITD na podstawi tarcz tachografu jest szerokie. Bez profilaktycznego sprawdzania tarcz oraz szkolenia kierowców przez przedsiębiorcę lub osoby zarządzające / kierujące transportem w danym przedsiębiorstwie bądź przez firmę zewnętrzną, specjalizującą się w prawie transportowym – przygotowanie do kontroli jest niezwykle trudne. Po pierwsze dlatego, że sprawdzanie tarcz i ewentualne korygowanie uchybień wymaga dużej precyzji oraz wiedzy z zakresu prawa transportowego i przepisów unijnych. Po drugie zastosowanie odpowiednich oświadczeń kierowców i przygotowanie dokumentacji personalnej, może istotnie wpłynąć na wynik kontroli, ale również wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa pracy i Ustawy o czasie pracy kierowców.


Tarcze tachografu, które mają być poddane kontroli należy :


- umiejętnie obrysować, tak aby udokumentować pełną aktywność w dobie kierowcy, zestawiając oczywiście dane zawarte również na Zaświadczeniu o działalności lub tzw. żółtej tarczy – czyli zaświadczeniu o dniach wolnych


- opisać art. 12 Rozporządzenia 561/2006 wyjątkowe i  powstałe z przyczyn niezależnych przekroczenia czasu jazdy i/ lub  skrócenia odpoczynków


- uzupełnić informację o dojeździe do pojazdu, jeśli nie znajduje się on ani w bazie przedsiębiorstwa ani w miejscu zamieszkania kierowcy


- uzupełnić dane na wykresówce typu: imię i nazwisko, nr rejestracyjny itp. (za każdy tego typu brak grozi kara 50 zł)


- opisać i uzasadnić błędne użycie selektora, przetrzymanie tarczy w dobie itp.


- uzupełnić brakujące Zaświadczenia o działalności lub o dniach wolnych.


Są to najważniejsze czynności, które prawidłowo wykonane pozwalają uniknąć wysokich kar. Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie zachodzi potrzeba pomocy w w/w zakresie prosimy o kontakt z naszym biurem.


Dokumentacja kierowcy jaką należy przedstawić do kontroli?


Niezwykle istotnym elementem kontroli jest sprawdzenie uprawnień kierowców. Stąd do kontroli będzie konieczne przygotowanie: zaświadczeń lekarskich opieczętowanych pieczęcią lekarza uprawnionego do badań kierowców aktualnych w całym okresie objętym kontrolą, orzeczeń psychologicznych, Zaświadczeń o ukończeniu kursu na przewóz rzeczy / osób, Umów o pracę i ewentualnie Zaświadczeń o spełnianiu wymogów Ustawy o transporcie drogowym. Jeżeli dany kierowca nie dostarczył w odpowiednim terminie aktualnego orzeczenia bądź zaświadczenia lekarskiego, wówczas należy przedstawić skierowanie na badania, które przed upływem daty ważności badań  - zostało kierowcy wydane. Pozwoli to uniknąć kary za brak skierowania na badania (500 zł). 


Do kontroli można również przedłożyć wszelkie oświadczenia lub inne dokumenty podpisane przez kierowców, które pozwolą obiektywnie ocenić czy na dane naruszenie przedsiębiorca miał wpływ czy też nie.


Po kontroli WITD


Bezpośrednio po kontroli dostarczany jest protokół zawierający zarzuty wobec przedsiębiorstwa. Następnie wszczęte jest postępowanie administracyjne mające na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. I wówczas można wnosić stosowne wyjaśnienia. W dalszej kolejności wydawana jest decyzja o nałożeniu kary.


Jeżeli są Państwo zainteresowani przygotowaniem się do kontroli, złożeniem wyjaśnień, wstrzymaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lub rozłożeniem kary na raty, bądź złożeniem odwołania od decyzji, prosimy o kontakt z naszym biurem.


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl