NASZA OFERTAJak dokumentować dojazd kierowcy do lub z pojazdu, znajdującego się poza bazą lub miejscem zamieszkania?


I. Bardzo często zdarza się, że z różnych powodów kierowca musi rozpocząć prowadzenie pojazdu, który znajduje się poza bazą i miejscem zamieszkania kierowcy.


Rzadko jednak kierowca / spedytor / osoba zarządzająca transportem pamięta, że organ kontrolny może zażądać udokumentowania w jaki sposób kierowca znalazł się w pojeździe oddalonym o np. kilkaset km od bazy przedsiębiorstwa.


Istnieją dwa sposoby na jego dowiezienie:


SPOSÓB 1. Kierowca dojeżdża do pojazdu środkiem transportu wyłączonym spod rozporządzenia 561 (np. samochodem osobowym lub pojazdem o dmc do 3,5 tony) osobiście prowadząc ten pojazd - wtedy na rewersie wykresówki lub na wydruku z tachografu cyfrowego zaznacza „inna praca” przez okres potrzebny na w/w dojazd.


kliknij w tarczkę aby powiększyć


SPOSÓB 2. Kierowca jest dowożony do pojazdu przez innego kierowcę – wtedy na rewersie wykresówki lub na wydruku z tachografu cyfrowego zaznacza „gotowość” przez okres potrzebny na w/w dojazd. 


kliknij w tarczkę aby powiększyć


II.  W sytuacji, kiedy kierowca zakończył zadanie przewozowe w miejscowości, która nie jest ani bazą ani miejscem zamieszkania kierowcy również istnieją 2 sposoby powrotu:


1. Kierowca dojeżdża do miejsca zamieszkania środkiem transportu wyłączonym spod rozporządzenia 561/2006 sam prowadząc ten pojazd. Wtedy na wykresówce lub wydruku zaznacza „inna praca” przez okres potrzebny na w/w dojazd. 


kliknij w tarczkę aby powiększyć


2. Kierowca jest dowożony do miejsca zamieszkania przez innego kierowcę – wtedy na wykresówce lub wydruku z tachografu cyfrowego zaznacza „gotowość” przez okres potrzebny na w/w powrót. 


kliknij w tarczkę aby powiększyć


III. Kierowca może także otrzymać polecenie zakończenia zadania przewozowego w miejscowości X, a następne zadanie ma rozpocząć w miejscowości Y innym środkiem transportu. Z tego powodu musi przemieścić się między tymi miejscowościami.


Zwykle dojazd trwa od 1-4 godz i po dojechaniu do pojazdu kierowca może rozpocząć jego prowadzenie. Jeśli jednak dojazd trwa w skrajnych przypadkach nawet 15 godzin, to kierowca może jedynie po dojeździe rozpocząć skrócony dzienny odpoczynek 9 godzinny.


Inaczej jest w przypadku powrotu z pozostawionego samochodu poza bazą i miejscem zamieszkania.


Jeżeli okres prowadzenia pojazdu wynosił np. 13 godzin a czas potrzebny na dojazd, do miejsca zamieszkania wynosi 3 godziny, to kierowca bezpośrednio po zakończeniu zadania przewozowego nie może dokumentować powrotu ponieważ odpoczynek dzienny byłby odebrany poza 24 godzinnym okresem. Kierowca powinien odebrać odpoczynek dzienny i wtedy wracać do miejsca zamieszkania lub bazy.


Komentarz do przykładów:


Kraków – miejsce zamieszkania kierowcy


Warszawa – miejsce postoju pojazdu do którego jedzie lub jest dowożony kierowca


„dowóz” – oznacza czas potrzebny na dowiezienie kierowcy do pojazdu którym ma kierować przez innego kierowcę (samochód służbowy).


„dojazd” – czas spędzony na kierowaniu pojazdem nie objętym rozporządzeniem 561/2006/WE w celu dojechania do pojazdu którym ma kierować.


Dowóz i dojazd mają takie samo znaczenie przy powrocie kierowcy z pojazdu który prowadził do miejsca zamieszkania lub bazy.


Wszystkie aktywności kierowcy dla zobrazowania przykładów naniesiono ręcznie na rewersie wykresówki. W praktyce należy zastosować automatyczną rejestrację czasu jazdy i odpoczynku jeżeli jest to możliwe. Ręcznie kierowca obrysowuje jedynie dojazd lub dowóz (w powyższych przykładach zaznaczone na czerwono).


Podstawy prawne:


a) art. 9 ust.2 i 3 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

„2. Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki.

3. Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje, jest traktowany jako „inna praca”.”


b) art. 6 ust. 5 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

„5. Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.”


c) art. 15 ust.3 lit c Rozporządzenia (EWG) nr 3821/85

„c) "okresy gotowości" zdefiniowane w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE są rejestrowane pod symbolem 


- czas oczekiwania, tzn. okres, w którym kierowcy pozostają na stanowisku pracy tylko w celu odebrania informacji i rozpoczęcia bądź wznowienia jazdy lub wykonywania innej pracy,

- czas spędzony obok kierowcy prowadzącego pojazd, 

- czas spędzony w kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;” 


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl