NASZA OFERTA Żółte tarcze wyeliminowane przez nowy formularz unijny


W związku z wejściem w życie nowego Zaświadczenia o działalności kierowy, rację bytu tracą zaświadczenia, potocznie nazywane „żółtymi tarczami”. Przypomnijmy, że do dnia 14 kwietnia 2007 na terenie Unii Europejskiej za pomocą „żółtych tarcz” możliwe było dokumentowanie:

- dni wolnych od pracy / urlopów

- okresu pozostawania na zwolnieniu lekarskim

- okresu świadczenia „innej pracy”.


Stan prawny w tej materii został zmieniony z momentem wejście w życie Decyzji Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (2007/230/WE) wraz z załącznikiem – formularzem zatytułowanym pierwotnie „Świadectwo działalności kierowcy”. Wzór formularza przewidywał możliwość udokumentowania urlopu wypoczynkowego, przebywania na zwolnieniu lekarskim lub prowadzenia pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR. Niestety nie przewidziano we wzorze formularza, że kierowca może w określonym czasie również pozostawać w gotowości, świadczyć inną pracę, a przede wszystkim ODBIERAĆ TYGODNIOWY ODPOCZYNEK. Fatalnym w skutkach zwłaszcza finansowych dla przewoźników międzynarodowych okazało się pominięcie w formularzu unijnym ww opcji, ponieważ przedsiębiorcy zostali zmuszeni na czas „pauzy weekendowej” wystawiać dokument potwierdzający przebywanie kierowcy na urlopie wypoczynkowym. W celu złagodzenia zaistniałej sytuacji GITD, uznało na terenie Polski za dopuszczalne zaświadczenia w formie „żółtej tarczki” wystawione zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 92 Poz. 879, ze zm.).


Po ponad 2,5 roku od wydania Decyzji Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (2007/230/WE), uzupełniono braki w formularzu. W drodze DECYZJI KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (L 330/80 [PL] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2009) -(o czym pisaliśmy już na naszej stronie) przyjęto wzór pozwalający w pełni udokumentować następujące okresy:

- przebywania na zwolnieniu chorobowym

- przebywania na urlopie wypoczynkowym

- przebywania na urlopie lub odpoczynku

- prowadzenia pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR

- wykonywania innej pracy niż prowadzenie pojazdu

- dyspozycyjności


Stąd też definitywnie traci rację bytu stosowanie na terenie kraju „żółtych tarcz”, z wyjątkiem następujących rodzajów przewozów drogowy:

- krajowy niezarobkowy przewóz rzeczy do 7,5 dmc

- przewóz drogowy wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia 561/2006


Przewoźnicy podlegający wyłącznie Ustawie o czasie pracy kierowców, a więc świadczący np. przewóz osób na liniach do 50 km lub przewóz rzeczy na potrzeby własne do 7,5 tony w razie konieczności potwierdzenia okresu nieprowadzenia pojazdu lub okresu nieposiadania wykresówek mogą zastosować zaświadczenie w myśl art. 31 Ustawy o czasie pracy kierowcy w formie druku przygotowanego samodzielnie lub w formie „żółtej tarczki”, jeśli spełnia warunki formalne ww przepisu.


Tak więc po długim okresie, w którym przewoźnicy byli narażeni na bezpodstawne płacenie kar / mandatów za nieprawidłowe dokumentowanie odpoczynku tygodniowego, a równocześnie po długim okresie oczekiwania przez branżę transportu międzynarodowego na uporządkowanie dokumentacji dot. w szczególności odpoczynku tygodniowego – wprowadzono stosowny wzór formularza.


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl