NASZA OFERTAO czym musisz wiedzieć zakładając firmę transportową


Przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego często mają problem z uzyskaniem bądź potwierdzeniem informacji umożliwiających rozpoczęcie działalności transportowej. Wiadomo, że należy złożyć wniosek o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej ww. zakresie. Aby jednak otrzymać licencję, przedsiębiorca musi spełniać określone warunki. 

Z wnioskiem o wydanie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu międzynarodowego należy wystąpić do Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM). Instytucja ta z końcem roku ulegnie likwidacji, a jej funkcje ma przejąć Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W chwili obecnej nie podano jeszcze do wiadomości publicznej szczegółów przebiegu tego procesu. Wniosek o udzielenie licencji musi zawierać odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona) oraz kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz NIP. Licencja jest wydawana w formie decyzji administracyjnej na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat (art.5 ust.2 Ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. 01 Nr 125, poz. 1371 z zm.). W praktyce przyjmowane są wnioski o udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na następujące przewozy:

- przewóz rzeczy – na 5 lat,

- przewóz osób autokarem lub autobusem - na 5 lat, 

- przewóz osób - pojazdem innym niż autokar lub autobus (na okres od 2 do 50 lat - w przedziałach: od 2 do 5 lat; powyżej 5 do 15 lat; powyżej 15 do 30 lat; powyżej 30 do 50 lat). 

Licencja udzielona na prowadzenie transportu międzynarodowego uprawnia również do prowadzenia transportu krajowego. Z kolei  licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego jest udzielana przez starostę właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy i nie pozwala na prowadzenie transportu międzynarodowego.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o licencję, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. 01, Nr 125, poz. 1371 ze zm.), musi spełnić następujące warunki: 


1. Konieczne jest spełnianie wymogu dobrej reputacji. W tym celu do wniosku przedsiębiorca załącza wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego. Przyjmuje się, że dokument taki jest ważny 3 miesiące od daty jego wystawienia. Wymóg ten nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą: 

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, 

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

Warunek dobrej reputacji muszą spełniać również osoby wykonujące bezpośrednio transport na rzecz przedsiębiorcy (kierowcy i osoby niezatrudnione, ale wykonujące przewozy). Art.5 ust.3 pkt.4 Ustawy o transporcie drogowym  wskazuje katalog przestępstw umyślnych, za które kierowcy bądź osoby wykonujące transport na rzecz przedsiębiorcy nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu. Są to przestępstwa:  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. 

Należy pamiętać, iż kierowca skazany za przestępstwo umyślne z wymienionego katalogu, nie może wykonywać zawodu. Tak się dzieje również w przypadku orzeczenia sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji odbierającego kierowcy prawo jazdy kategorii B a pozostawiające prawo jazdy na większe pojazdy. Z punktu widzenia Ustawy o transporcie drogowym nie ma to znaczenia. Zatrudnienie ukaranego z tego tytułu kierowcy grozi przedsiębiorcy transportowemu utratą licencji. Niestety, nie można on w takim przypadku zasłaniać się niewiedzą, bowiem pracodawca ma obowiązek sprawdzenia wymogu dobrej reputacji zatrudnianego kierowcy. 

W przypadku przedstawienia zaświadczenia przez cudzoziemca wymagana jest kserokopia ww. dokumentu (poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał) z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

Odnośnie osób wykonujących transport na rzecz przedsiębiorcy transportowego (kierowcy i osoby niezatrudnione, ale wykonujące przewozy) - oprócz tego, że spełniają warunki Ustawy o transporcie drogowym, to muszą też  spełniać  wymogi stawiane przez Ustawę Prawo o ruchu drogowym  oraz inne przepisy określające wymagania w stosunku do kierowców.


2. Kolejnym warunkiem przyznania licencji, jest obowiązek posiadania  przez jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.  Kserokopię tego dokumentu należy załączyć do wniosku o udzielenie licencji.

CKZ  uzyskuje się po zdaniu egzaminu w oddziale Instytutu Transportu Samochodowego. Chodzi o to, by zdający wykazał się wiedzą lub praktyką niezbędnymi do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.  CKZ  w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy. Osoby mające co najmniej 5-letnią praktykę zawodową piszą test sprawdzający ich wiedzę (m.in. 60% prawidłowych odpowiedzi). Są też zwolnienia z całości bądź części egzaminu dla osób, których program studiów obejmował cały zakres bądź jego część zagadnień objętych egzaminem. Częstą praktyką jest zawieranie umów z osobami posiadającymi CKZ na korzystanie z uprawnień płynących z tego dokumentu.  Wówczas ta osoba ponosi pełną odpowiedzialność za transport w przedsiębiorstwie, co niewątpliwie stanowi dla niej duże ryzyko. Stąd użyczający swojego CKZ, jeśli są świadomi odpowiedzialności, w umowach często zastrzegają sobie możliwość kontroli nad transportem w przedsiębiorstwie.

Na stronie BOTM znajduje się informacja, iż w przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego przez obywatela zagranicznego należy złożyć następujące dokumenty: 

- kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

- potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr....z dnia....), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego). Ujednoliconye regulacje w całej UE będą obowiązywały od dnia 4 grudnia 2011 roku na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.


3. Przedsiębiorca musi też udokumentować posiadanie sytuacji finansowej (na wszystkie pojazdy) zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 

a) 9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 

b) 5 000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Należy pamiętać, by zgłosić każdy pojazd wykonujący przewozy do licencji. Kara za brak takiego zgłoszenia to 8tys zł. Zgłoszenia pojazdów do licencji są zawsze skrupulatnie badane przez służby kontrolujące. Każdy kierowca wykonujący przewóz ma obowiązek posiadania przy sobie wypisu z licencji dla danego pojazdu. 

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 

2) dokumentami potwierdzającymi: 

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, 

b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

d) własność nieruchomości.

Istnieje dowolność w wyborze ww.  zabezpieczeń. Każdy z ww. dokumentów należy przedstawić w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez urząd wydający, notariusza lub pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów


4. Przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone w Prawie o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Ponadto zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (art. 73 ust. 5, Dz.U. 03r. Nr 58, poz. 515 z zm.), w razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten podlega rejestracji według miejsca siedziby podmiotu polskiego. Przedsiębiorca ubiegający się o licencję składając wniosek o jej udzielenie załącza między innymi ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Do wniosku o udzielenie licencji należy załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi: 

- w przypadku własności pojazdów - kopie dowodów rejestracyjnych; 

- w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika BOTM za okazaniem oryginału lub notariusza), np.: 

umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru, 

umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem), 

umowa użyczenia, 

umowa dzierżawy, 

umowa przewłaszczenia oraz umowa o kredyt.


Z wnioskiem o udzielenie licencji na prowadzenie transportu międzynarodowego należy wystąpić do Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM). Można złożyć wniosek osobiście, bądź korespondencyjnie. Licencja jest udzielana na czas oznaczony, uwzględnia się tu jednak wniosek przedsiębiorcy.  Przy czym przyjmowane są wnioski na transport międzynarodowy rzeczy na 5 lat, a następnie przedłuża ten czas, o ile przedsiębiorca nadal będzie spełniać wymagania.

Wysokość opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wynosi:

- rzeczy – 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji; 

- osób (autobusem i autokarem) – 3600 zł (licencja) + 396 zł za każdy wypis z licencji; 

- osób (pojazdem innym niż autobus lub autokar): 

od 2 do 5 lat) - wartość licencji 1000 zł + 11% z 1000 zł tj. 110 zł za 1 wypis =1110 zł; 

powyżej 5 do 15 lat – wartość licencji 3000 zł. + 11% z 3000 zł tj. 330 zł za 1 wypis = 3330 zł;

powyżej15 do 30 lat – wartość licencji 4000 zł + 11% z 4000 zł tj. 440 zł za 1 wypis = 4440 zł; 

powyżej 30 do 50 lat – wartość licencji 5000 zł + 11% z 5000 zł tj. 550 zł za 1 wypis = 5550 zł. 


Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia. W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków odmawia się udzielenia licencji. Przedsiębiorca ma wówczas 14 dni od dnia doręczenia decyzji na odwołanie się od niej.

Bardzo często pojawia się też pytanie, czy licencja przedsiębiorcy zagranicznego jest ważna na obszarze Polski. W takim przypadku obcokrajowiec w celu ubiegania się o licencję polską powinien zarejestrować firmę oraz pojazdy w Polsce oraz złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów o udzielenie licencji. 

BOTM w komunikacie z 6 września 2010 informuje, iż „W związku z pojawiającymi się ogłoszeniami o świadczeniu usług polegających na "przyspieszaniu formalności" przy wydawaniu dokumentów, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia a terminy realizacji na chwilę obecną wynoszą: 

-licencje i wypisy - do 15 dni roboczych, (…)

od chwili złożenia kompletnego wniosku w BOTM.”

W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, organ odmawia udzielenia licencji.


Poza wyżej wymienionymi warunkami, Przewoźnik chcący rozpocząć prowadzenie działaności w zakresie transportu drogowego musi dokonać odpowiedniego zarejestrowania działaności poprzez zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Najczęście wskazywane nr PKD 


60.21

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały

60.21.A

Transport pasażerski miejski

60.21.B

Transport pasażerski międzymiastowy

60.21.C

Transport pasażerski rozkładowy pozostały

60.22

Działalność taksówek osobowych

60.22.Z

Działalność taksówek osobowych

60.23

Transport lądowy pasażerski, pozostały

60.23.Z

Transport lądowy pasażerski, pozostały

60.24

Transport drogowy towarów

60.24.A

Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

60.24.B

Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

60.24.C

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą


Niezbędne jest również opłacenie ubezpieczenia OCP,  które do niedawna było formą potwierdzenia sytuacji finansowej.


Kolejne warunki i zmiany w zawodzie przewoźnika wprowadzi wspomniane już Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl