NASZA OFERTAOd 21.10.2010 tylko autobus na liniach regularnych międzymiastowych


W dniu dzisiejszym kończy się 5 letni okres karencji dla pojazdów samochodowych wykonujących krajowy przewóz osób na liniach regularnych a niebędących autobusami w rozumieniu art.18b ust.1 pkt 1 Ustawy o transportcie drogowym. Pięcioletni okres na dostosowanie lub wymianę pojazdów wprowadziła Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.  Ma to szczególne znaczenie dla przewoźników posiadających w swoim taborze busy poniżej 22 miejsc dla pasażerów i wykonujacych przewóz na liniach międzymiastowych. Od dnia dzisiejszego takie pojazdy muszą spełniać warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 32, poz. 262), określone w § 18. Zgodnie z powyższym autobus powinien być wyposażony w:


1) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a autobus regularnej miejskiej komunikacji publicznej - co najmniej w dwoje drzwi po prawej stronie, wyposażone w uchwyty lub poręcze; w razie urządzenia oddzielnego przedziału kierowcy przedział ten powinien umożliwiać wyjście na zewnątrz autobusu;


2) wyjścia awaryjne - w przypadku autobusu o długości przekraczającej 6,00 m; dostęp do tych wyjść nie powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym oraz z oparciem nie wyższym niż 450 mm nie uważa się za utrudnienie; przepis stosuje się do autobusu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1965 r.; 

Liczba wyjść awaryjnych, o których mowa powyżej nie może być mniejsza niż: 

-przy liczbie miejsc dla pasażerów nie większej niż 22 - trzy; 

-przy liczbie miejsc dla pasażerów większej niż 22, lecz nie większej niż 35 - cztery; dwa z prawej i dwa z lewej strony albo dwa z prawej strony, jedno z lewej i jedno z tyłu; 

- przy liczbie miejsc dla pasażerów większej niż 35 - pięć; dwa z prawej strony, dwa z lewej strony i jedno z tyłu albo trzy z prawej strony i dwa z lewej strony.


3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga - wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6,00 m może być wyposażony w jedną gaśnicę;


4) zasłonę za miejscem kierowcy, zabezpieczającą przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia wnętrza autobusu; przepis stosuje się do autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej o długości przekraczającej 6,00 m;


5) apteczkę doraźnej pomocy; 


6) ogumione koło zapasowe – przepisu tego nie stosuje się do autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej; 


7) urządzenie do oświetlania wnętrza;


8) zasłony w bocznych oknach, jeżeli nie jest wyposażony w szyby przeciwsłoneczne;


9) urządzenie służące do dawania sygnałów z wnętrza autobusu do kierowcy, jeżeli znajduje się on w oddzielnym pomieszczeniu;


10) lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu; 


11) bagażnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem; 


12) napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania; 


13) tablice kierunkowe - na autobusie regularnej komunikacji publicznej; 


14) materiały wnętrza pomieszczenia pasażerskiego o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min zgodnie z przepisami o homologacji pojazdów; przepisu nie stosuje się do autobusu o całkowitej liczbie miejsc dla pasażerów mniejszej niż 22 oraz autobusu z miejscami do stania.


WYŁĄCZENIA - czyli kto nadal jeździ bez bagażnika i koła zapasowego


 Autobusy miejskie używane w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej nie muszą spełniać ww warunków dot. wyposażenia w :

1) apteczkę doraźnej pomocy; 

2) ogumione koło zapasowe; przepisu nie stosuje się do autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej; 

3) zasłony w bocznych oknach, jeżeli nie jest wyposażony w szyby przeciwsłoneczne; 

4) bagażnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem


Powstaje jednak pytanie co to jest komunikacja miejska i podmiejska?


Żaden z aktów prawnych nie definiuje pojęcia autobusu podmiejskiego, czy też międzymiastowego. Wskazówkę w tej materii zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach z dnia 27 września 2003 r. (tekst jednolity Dz.U.07 Nr 137, poz. 968), w którym w Załączniku 4. Klasyfikacja pojazdów w Tabeli 1. Rodzaje i podrodzaje pojazdów znajduje się podział autobusów na poszczególne podrodzaje: miejski, międzymiastowy, turystyczny i szkolny, które muszą spełniać kategorię homologacji M2 i M3.

Natomiast Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U.2007 , Nr 125, poz. 874) definiuje pojęcie komunikacji miejskiej i linii komunikacyjnej.  


Art. 4. [Określenia ustawowe] Użyte w ustawie określenia oznaczają: (...)

7a) komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo: 

a) miasta i gminy, 

b) miast albo miast i gmin sąsiadujących 

- jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze; 

8) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób;


Na podstawie tej definicji można wnioskować, że autobusy kursujące na liniach międzymiastowych, które wykonują przewozy na podstawie porozumienia międzygminnego, zwolnione są z obowiązku spełniania dodatkowych warunków technicznych (bagażnik, apteczka, koło zapasowe, zasłony). Wszystkie inne pojazdy wykonujace przewóz osób na liniach regularnych międzymiastowych z dniem dzisiejszym muszą spełniać warunki techniczne określone dla autobusu. Taka sytuacja jest dla wielu przewoźników dłużym zaskoczeniem, gdyż żadne organy administracji publicznej nie informowały branży odpowiednio wcześniej o zbliżającej się zmianie przepisów. A trudno wymagać, aby każdy przewoźnik pamiętał o zmianie ustawy sprzed 5 lat.


Zachowanie organów administracji publicznej w świetle ww zmian


Na dzień dzisiejszy ciężko uzyskać w wydziałach komunikacji czy miejskich zarządach dróg informacje co do konieczności spełniania przez pojazdy samochodowe warunków technicznych dla autobusów. Jedyną łatwą do zaobserowania w tej materii praktyką jest pisemne wzywnie przewoźników o dostarczenie do organu wydajacego zezwolenie na przewóz osób / zatwierdzającego rozkład jazdy,  dokumentu wystawionego przez odpowiednią stację diagnostyczną potwierdzającego, że dany pojazd jest autobusem w rozumieniu art.18 b ust 1 pkt 1 Ustawy o transporcie drogowym.


Wzmożone kontrole


W związku z niedawnymi tragicznymi wypadkami na drogach docierają do nas informacje o znacznym wzroście kontroli przewoźników osób. Oprócz stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców,  od dziś sprawdzane będą również wyżej opisane wymogi. Dodatkowo przypominamy, że przy kontroli w przedsiębiorstwie, przewoźnicy osób muszą posiadać rozkłady czasu pracy kierowców (nie mylić z rozkładem jazdy), które są obowiązkowymi dokumentami dla przewozu osób na liniach regularnych do 50 km.


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl