NASZA OFERTAKto może wykonywać przewóz drogowy 11 listopada bez ograniczeń ruchu


W dniu 10 listopada 2010r w godzinach od 18:00 do 22:00 oraz 11 listopada w godzinach 8:00 – 22:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U.07, Nr 147, poz.1040) będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o DMC przekraczającym 12 ton. Wszyscy wiemy, że wyłączone spod ww. zakazu są autobusy. Zakaz ruchu nie obowiązuje również pojazdów i zespołów pojazdów poniżej 12 ton dmc.  Rzadko jednak podaje się do publicznej informacji, które pojazdy i w jakich sytuacjach MOGĄ podczas obowiązywania zakazu wykonywać przewóz. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, takich wyłączeń jest całkiem sporo. Wiadomo, że zakaz nie obowiązuje pojazdy specjalne takich formacji jak: Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Biuro Ochrony Rządu, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego, jednostek służb ochrony radiologicznej o ochrony przed zakażeniami oraz pogotowia technicznego (§ 3 ust.1 pkt.1 ww. Rozporządzenia). Nie ulega też wątpliwości, że spod zakazu powinny i są wyłączone pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii, w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (§ 3 ust.1 pkt.2 ww. Rozporządzenia). Nie dziwi też wyłączenie pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych (§ 3 ust.1 pkt.4 ww. Rozporządzenia), gdyż raczej ewenementem jest wykonywanie przez te pojazdy przewozów na duże odległości.


Bardzo ważne i korzystne dla przedsiębiorców jest  wyłączenie spod zakazu ruchu pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku. Warunkiem wykonania takiego zadania przewozowego jest to, że przedsiębiorstwo transportowe- właściciel pojazdu (w przypadku zakańczania przewozu drogowego) lub odbiorca ładunku mają siedzibę w Polsce, a kierowca posiada ważną miesięczną lub roczną kartę opłaty drogowej za przejazd po drogach krajowych (§ 3 ust.1 pkt.5 ww. Rozporządzenia):

§ 3.1. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do: (…)

pkt 5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej miesięcznej lub rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych; 

Możliwość zakończenia przewozu drogowego mają także pojazdy, które wjechały na obszar Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu i są w odległości 50 km od miejsca przekroczenia granicy bądź też oczekują na granicy na wyjazd z kraju (§ 3 ust.1 pkt.5 ww. Rozporządzenia):

§ 3.1. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do: (…)

pkt 6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto wyłączone spod zakazu ruchu są pojazdy niżej wymienione (§ 3 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia) i to zarówno wtedy, kiedy są załadowane, jak i jadą „na pusto” po ładunek lub też są w drodze powrotnej po rozładunku (§ 3 ust.2 ww. Rozporządzenia). Przypuszczalnie Ustawodawca chciał w tym przypadku umożliwić skorzystanie kierowcom z maksymalnej ilości czasu wolnego w dni świąteczne, weekendy i wakacyjne. Poniżej umieszczamy katalog pojazdów, które mogą prowadzić przewóz drogowy mimo obowiązywania zakazu ruchu, a są to pojazdy używane:


a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, 

b) do przewozu żywych zwierząt, 

c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, 

d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, 

e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, 

f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, 

g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, 

h) do przewozu lekarstw i środków medycznych, 

i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, 

j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, 

k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, 

l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, 

m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, 

n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, 

o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji, 

p) w transporcie kombinowanym; 


W tym miejscu należałoby wyjaśnić, czym jest transport kombinowany i jakie są jego cechy. Z doświadczenia wiemy, iż nie do końca definicja tego rodzaju przewozów jest dla wszystkich zrozumiała. Ustawa o transporcie drogowym (DzU.07, Nr 125, poz. 874 z zm.) w art.4 pkt.13 stanowi:


Art. 4. [Określenia ustawowe] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

13) transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej;  odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz: 

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz 

pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub 

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku;


Najprościej rzecz ujmując transportem kombinowanym jest przewóz rzeczy, podczas którego pojazd lub zespół pojazdów korzysta z drogi w początkowym lub końcowym etapie przewozu. Natomiast przez cały pozostały czas wykonywania zadania przewozowego korzysta z kolei, żeglugi śródlądowej bądź też transportu morskiego. Przy czym istotne jest by odcinek morski przekraczał 100 km w linii prostej. Ustawodawca chciał precyzyjnie wyjaśnić, co jest odcinkiem przewozu początkowego lub końcowego, a mianowicie jest to przewóz:

- pomiędzy miejscem załadunku i najbliższą odpowiednią stacją załadunkową –dla odcinka początkowego,

- pomiędzy najbliższą odpowiednią stacją wyładunkową a miejscem wyładunku – dla odcinka końcowego.

- odcinkiem przewozu początkowego lub końcowego jest też przewóz wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub rozładunku. 

Mamy nadzieję, że powiodła się powyższa próba zrozumiałego wytłumaczenia, co ustawodawca rozumie przez transport kombinowany. Gdyby ktoś chciał pokusić się na odrobinę złośliwości, mógłby stwierdzić, że przewoźnik już za samo przeczytanie tej zawiłej definicji zasługuje na wyłączenie spod zakazu ruchu. My jednak nie będziemy złośliwi.


Ustawodawca uznał, że pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się środki spożywcze również są wyłączone spod zakazu ruchu. Listę tych produktów wymienia załącznik do Rozporządzenia i są to:


1. Mięso i podroby jadalne. 

2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne. 

3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody. 

4. Jaja ptasie i masy jajeczne. 

5. Kwiaty cięte i doniczkowe. 

6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone. 

7. Owoce świeże i mrożone. 

8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych. 

9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe. 

10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 

11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców. 

12. Cukry i wyroby cukiernicze. 

13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze. 

14. Napoje bezalkoholowe. 

15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt. 

16. Buraki cukrowe. 

17. Ziemniaki. 

18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego. 

19. Podłoże uprawowe pieczarek.


Ponadto należy pamiętać, że oprócz Polski zakaz ruchu obowiązuje także we Francji od godziny 22:00 w dniu 10 listopada do godziny 22:00 w dniu 11 listopada. 


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl