NASZA OFERTA
Ułatwienia w obliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska


Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. 08, nr 150, poz. 150 z poz. zm) nakłada na podmioty emitujące zanieczyszczenia do środowiska obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie z jego zasobów. Przedsiębiorców transportowych dotyczy przede wszystkim opłata wnoszona z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, uiszczania na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla poszczególnych firm ze względu ze względu na siedzibę. Stawki opłat ustalane są corocznie Obwieszczeniem Ministra Środowiska. Obecnie obowiązuje Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 ogłoszone w Monitorze Polskim 2010r. (Nr 74, poz. 945). Sposób obliczania opłaty zależy od źródła emisji, zaś wysokość od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza.

Korzystający ze środowiska wnosi opłatę dwa razy do roku, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Na wysokość opłaty wpływa również to, czy przedsiębiorca transportowy w swoim taborze posiada pojazdy spełniające normy emisji spalania EURO. Im wyższa norma emisji, tym niższa stawka opłaty. Przy czym jeżeli wysokość obliczonej opłaty jest niższa niż 400 zł, podmiot korzystający nie ma obowiązku jej uiszczania (art. 289 Prawo ochrony środowiska) :


Art. 289. [Wyłączenie] 

 1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio. 


Zwolnienie z uiszczenia opłaty nie dotyczy obowiązku przedstawienia wykazu w urzędzie marszałkowskim w wyżej wymienionym terminie, na podstawie którego dokonano obliczenia. 

Nie uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska traktowane jest jako zaległość podatkowa, od której naliczane są odsetki. W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie uiszczał opłatę środowiskową wraz z zaległościami, musi również zapłacić od nich odsetki (art. 404 ust. 4 Prawo ochrony środowiska):


art. 404. (…) 4. Od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych. 


Nie jest żadną nowością, że sporządzenie wykazu bez pomocy urzędnika jest często dla przedsiębiorcy czynnością niemalże niemożliwą. Stąd w ostatnim czasie pojawiła się na stronach urzędów marszałkowskich BEZPŁATNA aplikacja "OPŁATY" znacznie ułatwiająca obliczanie opłat. Program i jego opis znajdziecie Państwo klikając w poniższy baner:
Oprócz tego na stronach niektórych województw znajdują się kalkulatory, które również są bardzo pomocne w obliczaniu stawki opłaty za korzystanie ze środowiska.


Na koniec chcemy przypomnieć, iż opłatę za emisję gazów i pyłów w powietrze uiszczają wszyscy przedsiębiorcy, bowiem dotyczy także samochodów osobowych będących w posiadaniu firmy.


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl