NASZA OFERTA
28 lutego upływa termin na przesłania sprawozdania rocznego w związku z przewozem towarów niebezpiecznych


Uprzejmie przypominamy przedsiębiorcom - uczestnikom przewozu towarów niebezpiecznych o zbliżającym się  28 lutego terminie na złożenie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów ADR zgodnie z art. 16 ust.1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU. 11, Nr 227, poz. 1367). Sprawozdanie należy przesłać na adres wojewódzkiego inspektora transportu drogowego właściwego ze względu na siedzibę bądź miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. 

Ww. dokument przygotowuje doradca ADR w dwóch egzemplarzach, podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer swojego świadectwa doradcy. Drugi formularz sprawozdania  przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać w siedzibie firmy przez 5 lat od dnia jego wysłania. 


Zaniedbanie obowiązku przesłania sprawozdania zagrożone jest karami określonymi w Załączniku do ww. Ustawy:


WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM


5.4.

Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych:


1) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni - 200 PLN


2) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni - 2000 PLN


3) jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące - 5000 PLN 

Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl