NASZA OFERTA
Wznowienie certyfikacji!


Od grudnia 2011 do 10.03.2012 Instytut Transportu Samochodowego z przyczyn formalnych nie przeprowadzał egzaminów pozwalających uzyskać Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie drogowym. Wraz  z wejściem w życie Rozporządzenia 1071/2009 o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego,  obowiązywać zaczęły nowe zasady egzaminowania i wydawania certyfikatów. Przez niedostosowanie naszego porządku prawnego do przepisów unijnych, przewoźnicy oraz osoby/podmioty ubiegające się o licencję wspólnotową lub krajową, nie miały możliwości uzyskać stosownego certyfikatu. Wydanie 2 rozporządzeń:

1)z 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – Dz.U. z dnia 25 stycznia 2012 r. poz. 96 (jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – Dz.U. z 2003 r. nr 176, poz. 1720 oraz z 2007 r. nr 168, poz. 1184), oraz

2) z 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – Dz.U. z dnia 25 stycznia 2012 r. poz. 97 (zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. – Dz.U.nr 235, poz. 1726 oraz z 2011 r. nr 155, poz. 918)

pozwoliło ponownie przewoźnikom i kadrze zarządzającej uzyskać odpowiednie kompetencje zawodowe. Od dnia 10 marca br ITS wznowił egzaminy, których aktualny harmonogram znajduje się na stronie ITS kliknij


Nowe zasady przeprowadzania egzaminów obejmują następne warunki:

1) niezależnie od rodzaju transportu jaki będziemy wykonywać (krajowy czy międzynarodowy), obowiązuje ten sam obszar zagadnień

2) zachowano jedynie podział na certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie rzeczy lub certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób

3) osoby z 5-pięcioletnią praktyką w zawodzie przewoźnika nie są zwolnione z części zadaniowej

4) egzamin składa się z obowiązkowego testu wielokrotnego wyboru (64 pytania) oraz obowiązkowego zadania problemowego.


Opłaty pozostały na dotychczasowym poziomie tj. 800 zł (500 zł opłata za egzamin oraz 300 zł oplata za wydanie certyfikatu). Osoby, które zamierzają wykonywać jedynie krajowy transport drogowy lub nim zarządzać, zobowiązane są przygotować się do egzaminu z pełnego zakresu tematycznego (obejmującego zagadnienia właściwe również dla transportu międzynarodowego). Nie są natomiast obowiązkowe szkolenia poprzedzające egzamin. Kandydat może przygotować się we własnym zakresie do egzaminu. Może również skorzystać z odpłatnych szkoleń przeprowadzanych przez odpowiednie ośrodki szkolenia. Lista polecanych przez ITS ośrodków szkolenia w każdym z województw znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

Zakres wiedzy wymaganej do uzyskania certyfikatu określony jest w zał. nr 1 do Rozp 1071/2009 kliknij


 

Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl