NASZA OFERTA
Zarządzający transportem – zawód przyszłości


Dnia 4.12.2011 roku unijnym rozporządzeniem 1071/2009 ukonstytuowano zawód przewoźnika  drogowego oraz wprowadzono jako warunek konieczny dla licencjobiorców – wyznaczenie Zarządzającego Transportem (z org. Transport Manager). Znaczna większość przewoźników kojarzy ten fakt jako bardziej precyzyjne nazwanie osoby która posiada i jednocześnie użycza certyfikat kompetencji zawodowych. Jednak nie do końca tak jest.


Podstawy zawodu


Skupiając się na technicznych aspektach jakie Zarządzający Transportem powinien spełniać można zgodnie z rozporządzeniem wyartykułować, że :


a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa

b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz

c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.


Ponadto w przypadku nieposiadania przez przedsiębiorcę odpowiednich kompetencji zawodowych  (CPC) należy powierzyć Zarządzającemu Transportem zarządzania w sferze: 

utrzymania i konserwacji pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.


Przewoźnicy często pytają czy rzeczywiście, tak duży wpływ na firmę będzie miała osoba, która do tej pory w zasadzie miała za zadanie jedynie użyczyć Certyfikatu? Przyznanie licencji wiąże się z koniecznością spełnienia wszystkich warunków. Skupiając się jedynie na aspekcie „posiadania osoby z certyfikatem”, trzeba jasno określić, że na dzień dzisiejszy, sprowadzanie zakresu jej obowiązków do użyczenia certyfikatu i podpisania stosownej umowy, może prowadzić do wielu problemów. 

Pomijając już sam fakt kontroli przez upoważnione organy do weryfikacji czy Zarządzający Transportem miał „rzeczywisty i ciągły wpływ na operacje transportowe”, należy zastanowić się nad tym za co można aktualnie utracić certyfikat i jakie mogą być tego następstwa w konkretnych przypadkach. Po pierwsze utrata certyfikatu przez osobę zarządzającą transportem rodzi automatyczny obowiązek wyznaczenia nowego Zarządzającego Transportem. Przedsiębiorca posiadający licencję wspólnotowa czy krajową nie może wykorzystywać uprawnień z licencji płynących jeśli nie spełnia nieprzerwanie podstawowych warunków. Po drugie zgodnie z nowym brzmieniem Ustawy o transporcie drogowym Zarządzający Transportem w sposób ścisły odpowiada za działania lub zaniechania kierowców, konkretyzacją tego jest wykaz kar zawarty w zał. nr 2 do Ustawy o transporcie drogowym. W świetle nowych uregulowań krajowych jakie obowiązują od 01.01.2012 Zarządzający Transportem jest zagrożony kara grzywny m.in. za:


3.Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który:

3.1. nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia - 1000

3.2.nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - 1000

3.3. nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - 1000

14. Dopuszczenie do przewozu drogowego bez wymaganego świadectwa określonego w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów - 2000

15. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku - 2000

16. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy - 2000


Dotkliwość w postaci nałożenia kary grzywny w wys. 2000 zł na Zarządzających może okazać się nie wystarczającą sankcją dyscyplinującą. Dlatego też normodawca unijny już w 2009 roku określił zasady utraty dobrej reputacji – co może na długie lata zamknąć managerowi transportu możliwość wykonywania pracy  zawodowego jako Zarządzającego Transportem.


Za co można utracić dobrą reputację.


Po pierwsze dobrą reputację traci przedsiębiorca lub osoba posiadająca CKZ w momencie otrzymania sankcji lub wyroków za naruszenie przepisów krajowych w obszarze:

- prawo handlowe;

- prawo upadłościowe;

- płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;

- prawo o ruchu drogowym;

- odpowiedzialność zawodowa;

- handel ludźmi lub narkotykami; 


Po drugie utratę dobrej reputacji powoduje naruszenie przepisów wspólnotowych, w wyniku czego zastosowane zostaną sankcje lub wydany będzie wyrok skazujący dotyczący:

- czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców,czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;

- maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym;

- kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;

- badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych;

- dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób;

- bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;

- instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów;


- dostępu do zawodu przewoźnika drogowego;

- transportu zwierząt.


Należy jednak podkreślić iż rozporządzenie 1071/2009 wskazuje, że za naruszenie przepisów wspólnotowych, wniosek o utratę dobrej reputacji organ kontrolny będzie musiał odpowiednio „umotywować i uzasadnić” jako proporcjonalną sankcję za popełnione naruszenia. 


Utrata waloru niekaralności przez Zarządzającego Transportem może doprowadzić do stwierdzenia niezdolności takiej osoby do kierowania operacjami transportowymi przez organ kontrolny. W takiej sytuacji posiadany certyfikat kompetencji zawodowych utraci ważność.  


Regulacja rynku transportowego przez unię europejską w swojej istocie ma na celu podniesienie elitarności zawodu przewoźnika drogowego. Wyższe wymagania co do osób prowadzących i pracujących w firmach transportowych tak naprawdę mają skłonić do wyselekcjonowania najlepszych. Pytanie pozostaje jak być najlepszym z najlepszych. Wszystkie warunki określone w pakiecie drogowym (Rozporządzenia nr 1071, nr 1072, nr 1073) zdają się być swoistym „minimum” jakie trzeba spełnić aby być przewoźnikiem. Firm spełniających to minimum jest na rynku kilkadziesiąt tysięcy. O tym jaka będzie ich przyszłość w szczególności zdecydują Zarządzający Transportem którzy w sposób rzeczywisty i ciągły będą mieli wpływ na operacje transportowe przedsiębiorstwa. O funkcjonowaniu firmy zawsze decyduje  osoba zarządzająca, natomiast o jej sukcesie już szeroko pojęte kompetencje konkretnej osoby. Wydaje się być zasadnym aby ten kto ma wpływ na operacje transportowe posiadał owe minimum w postaci Certyfikatu Kompetencji Zawodowych tyle, że to i tak dopiero początek drogi do efektywnego zarządzania.


Pełny tekst artykułu pt. "Zarządzający transportem – zawód przyszłości” opublikowany jest na łamach najnowszego, majowego wydania czasopisma Truck & Business Polska. http://www.truck-business.pl/

 

Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl