NASZA OFERTA
Jeśli nie zdążysz wymienić  prawa jazdy do 10 września 2012...


Już od kilku lat kierowcy zawodowi uczestniczą w obowiązkowych cyklicznych szkoleniach okresowych. W 2009 roku do takich szkoleń przystąpiła grupa kierowców autobusów, a rok później  obowiązkowymi szkoleniami objęci zostali kierowcy pojazdów ciężarowych. W bieżącym roku do  10 września 2012 obligatoryjne szkolenie okresowe muszą odbyć kierowcy, którzy :

- uzyskali kategorie prawa jazdy „D” (D1, D1+E, D, D+E) w latach 2001 - 2005 

- uzyskali kategorie prawa jazdy „C” (C1, C1+E, C,C+E) w latach 1996 – 2000.


Jednak wielu kierowców i przewoźników o obowiązkowym szkoleniu zapomina lub co gorsze nawet o nim nie wie. Poważny problem może powstać w trakcie kontroli drogowej, podczas której zostanie stwierdzone nieważne prawo jazdy lub brak szkolenia okresowego kierowcy. 


Brak szkolenia - sankcje na drodze 

Powstaje zatem pytanie jakich sankcji może spodziewać się kierowca, który nie zdąży przed dniem 10.09.2012 ukończyć szkolenia okresowego? Przede wszystkim tematu szkolenia okresowego nie można bagatelizować w kontekście nowego obowiązującego od 01.01.2012 brzmienia Ustawy o transporcie drogowym. Z tym dniem bowiem wprowadzono odrębny załącznik nr 1 do wspomnianej ustawy, wprowadzający kary grzywny dla kierowców. W przypadku „nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu  drogowego szkolenia” kara grzywny wymierzona kierowcy wyniesie 800 zł. Dodatkowo uprawnione do kontroli drogowej służby mogą zakazać dalszej jazdy i skierować pojazd na postój do momentu stawienia się innego kierowcy, posiadającego pełne i aktualne kwalifikacje. Istotne, że w wyniku kolejnej kontroli drogowej kierowca, który nie odbył okresowego szkolenia otrzyma kolejną karę grzywny. Kary w tym obszarze dotknąć mogą nie tylko kierowcę.


Co czeka przewoźnika, który zleci zadanie przewozowe  nieuprawnionemu kierowcy?     

Ustawa o transporcie drogowym nie nakłada na przewoźnika/pracodawcę wprost obowiązku kontrolowania terminów szkoleń okresowych kierowców. Obowiązek kontrolowania terminu szkolenia okresowego przede wszystkim ciąży na kierowcy. Jednakże od 01.01.2012 również osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie może podlegać karze grzywny w wysokości 1000 zł za „dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie ukończył w związku z tym przewozem szkolenia.” Taka dotkliwość dla przewoźnika może okazać się znikoma w porównaniu z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy, jeśli kierowca nieposiadający szkolenia okresowego będzie uczestnikiem wypadku drogowego. Kierowca nie musi być sprawcą lub współsprawcą wypadku drogowego, aby przewoźnikowi odmówiono wypłaty odszkodowania z tytułu posiadanej np. polisy AC. Bardzo często stosowaną praktyką przez zakłady ubezpieczeniowe jest sprawdzanie aktualnych na dzień powstania szkody uprawnień kierowcy (orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, prawo jazdy, zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia okresowego). Ubezpieczyciele w celu odmówienia wypłaty odszkodowania sięgają również do analizy tarcz tachografu lub danych cyfrowych z karty kierowcy, w celu ustalenia czy kierowca w momencie wypadku był wypoczęty i mógł prowadzić pojazd. 


Jest szkolenie nie ma nowego prawa jazdy

W zdecydowanie lepszej sytuacji są kierowcy, którzy w ustawowym terminie ukończyli odpowiednie szkolenie okresowe, ale nie zdążyli jeszcze wymienić dokumentu prawa jazdy. W takim wypadku kierowca musi mieć przy sobie i na żądanie osoby kontrolującej okazać:

kopię lub oryginał Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego

lub 

Zaświadczenie od pracodawcy o spełnianiu wymogów kierowcy zawodowego. Pracodawca może wydać oświadczenie o następującej treści (POBIERZ)


Kiedy odmówić przyjęcia mandatu ?

Zwrócić należy uwagę  na fakt, że podstawą kary grzywny nie może być brak nowego dokumentu prawa jazdy, ale brak dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Jeżeli więc wszelkich formalności kierowca dopełnił, a jego wniosek o wydanie nowego prawa jazdy jest w toku rozpatrywania, wówczas kara grzywny nie może być wymierzona. Warunkiem jest udokumentowanie odbycia szkolenia okresowego. Kwestia kary na drodze w dużej mierze zależy od swobodnej oceny dowodów przez organ kontrolny przedstawionych w trakcie kontroli. Stąd też należy do protokołu wnieść stosowne uwagi lub oświadczenie o fakcie odbycia szkolenia. Natomiast mandatu karnego kredytowego nie można przyjąć, jeśli się nie zgadzamy z podstawą jego wymierzenia. Pamiętajmy, że przyjęcie mandatu zamyka kierowcy możliwość odwołania się od kary grzywny.


Pełny tekst artykułu pt. "Sprawdź prawo jazdy” opublikowany jest na łamach najnowszego, wrześniowego wydania czasopisma Polski Traker. www.polskitraker.pl


Zespół Doradczy

Arena 561


Polecamy także nasz artykuł "Szkolenia okresowe kierowców w świetle nowych przepisów" 


 

wróć do wiadomości
Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl