NASZA OFERTA
Od 19.10.2012 pojedziesz każdą drogą bez kary za przeciążenie osi, ale...


W dniu 19 października 2012 r. wejdą w życie  przepisy  Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321). 


Warto pamiętać, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące. Zezwolenia wydane przed dniem 19.10.2012 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 18.04.2013.


Ustawodawca wprowadzając zmiany miał na celu ujednolicenie regulacji dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego. Dotychczas  bowiem były one uregulowane  w kilku aktach prawnych, co znacząco wpływało na możliwość uzyskania wiążącej informacji odnośnie wymiarów pojazdów nienormatywnych, a co za tym idzie  wystąpienia o stosowne zezwolenie. 


Ww. Ustawa  o tyle wprowadza ułatwienie dla przewoźników, że większość kluczowych w tej kwestii przepisów od 19.10.2012 r. będzie zawierać Prawo o ruchu drogowym. Z pewnością zmniejszy to dezinformację, która dotąd miała miejsce. Jak jednak przepisy funkcjonować będą w praktyce, okaże się po wejściu w życie ustawy oraz wydanych do niej rozporządzeń, z których najważniejsze to :  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych  (Dz.U. z 2012 r. poz. 629)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 366).


Definicje

Należy na samym wstępie podkreślić, że w Ustawie Prawo o ruchu drogowym (DzU. 05, Nr 108, poz. 908 z zm. ) umieszczono definicję pojazdu nienormatywnego. Od 19 października 2012 r. przez pojazd nienormatywny należy rozumieć pojazd lub zespół pojazdów, którego :

- naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych,

lub

- rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Do Prawa o ruchu drogowym wprowadzono też definicje:

- ładunku niepodzielnego (pkt  35b) - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków;  

- pilota (pkt 35c) – jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; pilot powinien przejść stosowne szkolenie organizowane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;


Od 19 października 2012 r. ruch pojazdu nienormatywnego będzie dozwolony pod warunkiem: 

1.  uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ,

2.  przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu oraz zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym,

3.  pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 

-  długość - 23 m, 

-  szerokość - 3,2 m, 

-  wysokość - 4,5 m, 

-  rzeczywista masa całkowita - 60 t.

W przypadku zezwoleń kategorii I lub II dopuszczalne jest przewożenie ładunku innego niż niepodzielny. Natomiast w przypadku zezwoleń kategorii III – VII bezwzględnie  przewóz dotyczy ładunków niepodzielnych. W razie naruszenia tego  nakazu za przejazd pojazdem nienormatywnym nakładana będzie karę jak za przejazd bez zezwolenia.


Kierujący ma obowiązek mieć przy sobie i okazać w trakcie kontroli zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, a w przypadku zezwolenia kategorii I wypis z zezwolenia. W razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, kontrolujący z łatwością będzie mógł zweryfikować dane dotyczące zezwolenia, gdyż organ wydający zezwolenia będzie miał obowiązek prowadzenia rejestru wydawanych zezwoleń wraz z informacjami dotyczącymi:

1)  numeru zezwolenia, 

2)  daty wydania zezwolenia,

3)  kategorii zezwolenia,

4)  podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane, 

5)  pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu.


Wyłączenia

Z obowiązku uzyskania zezwolenia wyłączone są między innymi:

- autobusy - w zakresie nacisków osie

- pojazdy, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożące ładunek  odpowiednio rozmieszczony i oznaczony (na zasadach określonych w art. 61 ust. 6,8,9)KATEGORIE ZEZWOLEŃ – charakterystyka


Przejazd pojazdu nienormatywnego będzie dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia  kategorii od I - VII. Załącznik do Prawa o ruchu drogowym  zawiera informacje odnośnie wymiarów, masy, nacisków na osie pojazdów nienormatywnych dla kategorii I – VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą wykonywać przewóz.


Kategoria I (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie)

Zezwolenie tej kategorii jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Obejmuje ono pojazdy :

1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2. naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zatem przy korzystaniu z dróg dojazdowych do 8 ton nacisku na oś np. do siedziby załadowcy/rozładowcy takie zezwolenie będzie mieć zastosowanie przy zachowaniu dopuszczalnej masy całkowitej.

W zezwoleniach kategorii I dopuszczalne jest przewożenie ładunku innego niż niepodzielny.

Zezwolenie udzielane jest na przejazd drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, wskazanymi w zezwoleniu. Wydaje je zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany na wniosek zainteresowanego podmiotu, do którego dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wydawane jest po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.  Z zezwoleniem, zarządca drogi wydaje jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.  

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku na żądany okres: 1 miesiąca, 6 lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.  

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii. Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłatę w kategorii I: 

  a)  50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,  

  b)  100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,  

  c)  200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 240 zł.

Kara za brak zezwolenia , lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 1500 zł.


Kategoria II (drogi publiczne z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych)

obejmuje zezwolenia wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Nie jest wymagany pilotaż pojazdów należących do tej kategorii. Kategorii II dopuszcza przewóz ładunku innego niż niepodzielny. Podlegają pod nią pojazdy :

1. długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2. naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

3. szerokości nieprzekraczającej 3,5 m..

Zezwolenie udzielane jest na przejazd drogami publicznymi, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad. Wydawane są na wniosek podmiotu wykonującego przejazd, do którego dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: 

 1)  podmiot wykonujący przejazd,  

 2)  pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.   

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości 100 zł. Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 120 zł;  

Kara za brak zezwolenia, lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 1500 zł.


Kategoria III (drogi publiczne)

Zezwolenia kategorii III udziela się na pojazdy:

1. o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2. szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

3. długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

4. o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Zezwolenie udzielane jest na przejazd drogami publicznymi. Wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazywania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany, na wniosek tego podmiotu, do którego dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wydawane jest na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta lub przy wjeździe na terytorium RP naczelnik urzędu celnego  po uiszczeniu opłaty 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku. 

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości

  a)  200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,  

  b)  400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,  

  c)  1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,  

  d)  2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;  

Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 2400 zł. W przypadku niewydania zezwolenia opłata jest zwracana .

Kara za brak zezwolenia, lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 5000 zł.


Kategoria IV(drogi krajowe)

Zezwolenia kategorii IV udziela się na pojazdy:

1. o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,

2. szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

3. długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

4. wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

5. naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenie uprawnia do poruszania się po drogach krajowych. Wydaje się je dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany

Wydawane jest na wskazany przez zainteresowany podmiot  we wniosku okres: miesiąca, 6, 12 lub 24 miesięcy. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub przy wjeździe na terytorium RP  naczelnik urzędu celnego po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie; w przypadku niewydania zezwolenia opłata jest zwracana .

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości:

  a)  500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,  

  b)  1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,  

  c)  2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,  

  d)  3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;  

Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 3600 zł.

Kara za brak zezwolenia , lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 5000 zł.


Kategoria V (drogi publiczne)

Zezwolenia kategorii V udziela się na pojazdy:

1. o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

2.  szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

3. długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

4. wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

5. rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t.

Zezwolenie udzielane jest na przejazd drogami publicznymi na wniosek zainteresowanego podmiotu, do którego dołącza się dowód wniesienia opłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6, 12 lub 24 miesięcy. W przypadku niewydania zezwolenia opłata jest zwracana. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany. 

Posiadacz zezwolenia planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym siódmy dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw, jeżeli stan technicznej sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia jego wykonanie. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób przejazdu oraz przystosowanie obiektu do przejazdu. Zabronione jest wykonywanie przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. 

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości:

  a)  600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,  

  b)  1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,  

  c)  2400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,  

  d)  3600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;  

Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 4300 zł.

Kara za brak zezwolenia lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 5000 zł, przy czym:

- 5000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia właściwego dla tego obiektu zarządcy drogi ,

 - 3000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, 

 - 6000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie. 


Kategoria VI

Zezwolenia kategorii VI udziela się pojazdom:

1. o szerokości nieprzekraczającej:

- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,

2. długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

3. wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

4. rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

5. naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, do którego dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6, 12, lub 24 miesięcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia opłata jest zwracana. Organ wydający zezwolenie dołącza wykaz dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd pojazdu nienormatywnego

Zezwolenie dla kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla zezwolenia kategorii V – drogami publicznymi.  Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany. Planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej jest obowiązany dochować tej samej procedury pisemnego zawiadomienia właściwego zarządcy drogi jak przy zezwoleniach kategorii V. Zabronione jest wykonywanie przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt.   

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości:

  a)  800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,  

  b)  1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,  

  c)  3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,  

  d)  4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;  

Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 5800 zł.

Kara za brak zezwolenia , lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 5000 zł, przy czym:

- 5000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia właściwego dla tego obiektu zarządcy drogi ,

 -  3000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, 

 -  6000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie


Kategoria VII (drogi publiczne)

Wydawane na jednokrotny przejazd dla pojazdów nienormatywnych :

1. wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI,

2. o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenie udzielane jest na przejazd wyznaczoną trasą wskazaną w zezwoleniu na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu  dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI. Może być wydane, pod warunkiem, że: 

1)  ładunek jest niepodzielny;  

2)  uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu;  

3)  istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: 

  a)  natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,  

  b)  stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd,  

  c)  przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.    

Zezwolenie kategorii VII wydawane jest dla wnioskodawcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, iż zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany przejazd, uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki przejazdu i stan techniczny drogi. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za uzgodnioną.  

Jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta.  

Jeżeli przejazd wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni. Organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Koszty związane z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd. Zalicza się do nich koszty dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu pojazdu nienormatywnego, dostaw, usług lub robót, wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, w tym: 

 1)  wykonanie niezbędnych ekspertyz i badań odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich;  

 2)  przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej;  

 3)  czasowe usunięcia ograniczeń skrajni drogowej;  

 4)  wykonanie wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich;  

 5)  wykonanie robót zabezpieczających na trasie przejazdu pojazdu;  

 6)  dokonania geometrycznych korekt trasy przejazdu lub występujących w jej ciągu skrzyżowań;  

 7)  budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie przejazdu pojazdu;  

 8)  wykonanie prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi;  

 9)  dokonanie zmian w organizacji ruchu lub przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi.   

Zezwolenie kategorii VII wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd pojazdem nienormatywnym, wskazując w nim: 

 1)  okres ważności zezwolenia;  

 2)  trasę przejazdu;  

 3)  liczbę przejazdów;  

 4)  pojazd, którym będzie wykonywany przejazd;  

 5)  warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu;  

 6)  sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane.   

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się na podstawie wzoru znajdującego się w art. 64d ust.11 Prawa o ruchu drogowym:

               On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

Powyższe symbole oznaczają:

- On  -  wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,  

- n  -  liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,  

- pj  -  stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.  

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę w wysokości:

  a)  500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,  

  b)  1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.  

Kara za brak zezwolenia , lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami :

- 500 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,  

- 2000 zł - gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,  

- 15 000 zł - w pozostałych przypadkach;   

-  2000 zł - za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii VII lub podanych w tym dokumencie.   


Wymienione stawki opłat zostały ustalone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 366, wchodzi w życie od 19.10.2012 r.) w poszczególnych kategoriach zezwoleń, z uwzględnieniem:

- okresu, na jaki będą wydawane, 

- kosztów wydania zezwolenia 

- stopnia oddziaływania przejazdu pojazdu nienormatywnego na infrastrukturę drogową.   

Ustalone maksymalne stawki opłat będą co roku zmieniane na kolejny rok kalendarzowy i ogłaszane w  Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.  Ww. zmiana będzie odpowiadać stopniowi średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. 


Wzory zezwoleń

Ponadto Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rozporządzeniem w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 764, wchodzi w życie od 19.10.2012 r ) określił wzory zezwoleń i dokumentów związanych z ich wydawaniem, warunki dystrybucji blankietów zezwoleń, tryb wydawania zezwoleń oraz  warunki wyznaczania trasy przejazdu i kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym również przez most lub wiadukt. 

Dystrybucja blankietów zezwoleń odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do  ich wydawania u producenta blankietów zezwoleń. Producent prowadzi zabezpieczony przed osobami nieupoważnionymi wykaz wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń, które są drukami ścisłego zarachowania. 

Zezwolenia w kategorii III i IV naczelnik urzędu celnego przy wjeździe pojazdu nienormatywnego na terytorium RP  może wydać na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia. 

Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi, prócz tego przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego. 

Jeśli chodzi o przejazd pojazdu nienormatywnego przez most, wiadukt, po estakadzie zarządca drogi ustala w zależności od potrzeb:

 1)  ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie;

 2)  ograniczenia prędkości przejazdu przez obiekt;

 3)  sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni;

 4)  sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny;

 5)  sposób dodatkowego podparcia przęsła.

Gdy przejazd pojazdu nienormatywnego przez wiadukt pod linią kolejową  jest niemożliwy, zarządca drogi ustala sposób ominięcia tego obiektu objazdem w poziomie szyn. 


Pilotowanie przejazdu pojazdu nienormatywnego

Z uwagi na wprowadzony obowiązek pilotażu przejazdu pojazdu nienormatywnego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określił w drodze Rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 629, wejdzie w życie od 19.10.2012r.)  szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozpoznawalności przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas takiego przejazdu.  Pojazdem pilotującym może być samochód o DMC do 3,5 t. W żadnym razie nie może to być jednak motocykl.

Przejazd nienormatywny powinien być pilotowany za pomocą:

- jednego pojazdu pilotującego w przypadku, gdy pojazd nienormatywny przekracza jeden z następujących wymiarów:

1)  długość pojazdu - 23,00 m,

 2)  szerokość - 3,20 m,

 3)  wysokość - 4,50 m,

 4)  masa całkowita - 60 t

- dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu, gdy pojazd nienormatywny przekracza którąś z wielkości:

1)  długość pojazdu - 30,00 m,

 2)  szerokość - 3,60 m,

 3)  wysokość - 4,70 m,

 4)  masa całkowita - 80 t

Jeśli pojazdy nienormatywne jadą w kolumnie, winny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów poruszających się z przodu i z tyłu kolumny. 

Pojazd pilotujący powinien być wyposażony w :

1)  tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie (wzór określa załącznik do rozporządzenia) – należy ją umieścić na dachu kabiny tak, by była widoczna z przodu pojazdu wykonującego pilotowanie, który porusza się przed pojazdem nienormatywnym lub na początku kolumny; w przypadku, gdy pojazd pilotujący porusza się za pojazdem nienormatywnym lub na końcu kolumny, tablica powinna być widoczna z tyłu pojazdu wykonującego pilotowanie; Można wykonać tablicę z wyświetlanymi napisami;

 2)  dwa światła błyskowe barwy żółtej;

 3)  środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi;

 4)  urządzenia nagłaśniające.

Dodatkowo pojazd pilotujący można wyposażyć w:

- światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej, umieszczone pod tablicą oznakowującą pojazd pilotującą oraz 

- umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego, powinno być ono włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł – powinno się je umieścić na dachu pojazdu wykonującego pilotowanie, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii z tablicą oznakowująca. Sygnały świetlne mają zaś być z każdej strony pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie mogą oślepiać innych uczestników ruchu.

Pilotowanie powinno odbywać się tak, by zagwarantować bezpieczeństwo oraz zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym. Pilot ma obowiązek:

1)  zapewnić właściwą organizację przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu, albo warunkami określonymi przez zarządcę dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt, 

2)  nadzorować przejazd pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju,

3)  kierować ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym odrębnymi przepisami, 

4)  podjąć decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa – w tym przypadku, pilot zawiadamia zarządcę drogi oraz Policję.


Pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego, może dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Wyjątek od tej reguły stanowią funkcjonariusze poszczególnych służb, jak Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, którzy nie podlegają szkoleniu.


Kontrole przewozów nienormatywnych, nakładanie kar.

Inspekcja Transportu Drogowego oraz Policja posiada uprawnienia do sprawdzania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, lub wypisów z tych zezwoleń oraz pilotowania pojazdów, jeśli nie jest  prowadzone w wymagany ww. rozporządzeniem sposób. 

W uprawnieniach Straży Granicznej i służby celnej leży możliwość odmowy wjazdu na obszar Polski m.in. pojazdom, których:

- stan techniczny  zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska, 

- kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z tego zezwolenia.


Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu. 

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. 

Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych ponosi wykonujący przejazd.


Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami nakłada się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje właściwy dla miejsca kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi. Nakładana jest na:

- podmiot wykonujący przejazd, 

- podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, czyli m. in. organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.

       

Organ wydający decyzję ma obowiązek umorzyć postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdu nienormatywnego, jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przejazd: 

  a)  dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,  

  b)  nie miał wpływu na powstanie naruszenia.

Postępowanie wobec podmiotu wykonującego przejazd powinno być również umorzone, jeśli rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, zaś przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu przy przewozie ładunków sypkich oraz drewna. 


Ponadto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej nie wszczyna się  wobec podmiotu wykonującego przejazd bez zezwolenia, a wszczęte umarza się, jeżeli: 

 1)  okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot wykonujący przejazd: 

- dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,  

- nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub   

 2)  rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.   


Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego wobec organu, który nałożył ww. karę w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzja ostateczna jest wykonywana, chyba że wstrzymano jej wykonanie. W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, organ który wydał decyzję wstrzymuje jej wykonanie z urzędu. 


Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321) wejdzie w życie od dnia 19 października 2012 r.  Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jak widać nowo wchodzące przepisy wprowadzają wiele zmian w regulacjach dotyczących przejazdów nienormatywnych. Nowością jest wprowadzenie podziału zezwoleń w zależności od zaliczenia pojazdu nienormatywnego do jednej z kategorii w przedziale I – VII. Oczywiście już w chwili obecnej wśród przewoźników posiadających  zwłaszcza licencje krajowe podnoszą się uzasadnione  głosy protestu co do problemu z występowaniem o zezwolenie kategorii I do zarządców dróg na przejazd drogą gminną, powiatową bądź wojewódzką. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zmieni się też sposób nakładania kar na przedsiębiorców, którzy prowadzą przewozy nienormatywne bez zezwolenia bądź naruszyli jego warunki. Poszerzy się krąg osób ponoszących odpowiedzialność za przejazd bez zezwolenia bądź niezgodnie z jego warunkami, co stanowi duży krok naprzód w stosunku do dotychczasowej regulacji. Pomocne dla przedsiębiorców wydaje się być umieszczenie większości przepisów regulujących analizowaną problematykę w jednym akcie prawnym - w Prawie o ruchu drogowym. Z pewnością znacznie ułatwi to organizację przedsiębiorstwa przewozowego oraz ułatwi określenie, które z przewozów należy zaliczyć do nienormatywnych i wystąpić o zezwolenie.


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl