NASZA OFERTA
Harmonogram na liniach do 50 km w pojeździe czy w firmie?Rozkład czasu pracy kierowców

Zgodnie  z art. 31e rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) przedsiębiorcy wykonujący przewozy regularne osób na trasach nie przekraczających 50 km zobowiązani są ustalać na okres co najmniej jednego miesiąca rozkład czasu pracy kierowców zwany potocznie harmonogramem. Rozkład czasu pracy kierowców musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne.  Harmonogram powinien być ustalony w oparciu o regulacje dotyczące norm prowadzenia pojazdu, obowiązkowych okresów odpoczynków dziennych i tygodniowych oraz  przerw zawartych w rozdziale 4 a ww. ustawy. Warto pamiętać, że normy te odnoszą się zarówno do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jak i kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Sporządzając prawidłowy harmonogram czasu pracy należy zwrócić uwagę na różnice dotyczące norm obowiązujących kierowców wykonujących przewozy regularne osób na trasach do 50 km a norm określonych w przepisach rozporządzenia WE 561/2006, spod obowiązywania których przewoźnicy realizujący wymienione przewozy lokalne są zwolnieni (art. 3 lit a rozporządzenie nr 561/2006). Pierwszą zasadniczą różnicą jest wymiar dziennego nieprzerwanego czasu odpoczynku, który dla kierowców wykonujących przewozy regularne na linii do 50 km wynosi nie mniej niż 11 godzin w każdej dobie. Często spotykanym problemem kierowców linii do 50 km jest brak 11 godzin odpoczynku w ciągu 24 godzin liczonych od momentu rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że rozkład czasu pracy musi być tak przygotowany aby kierowcy nie wykonywali pierwszego kursu o wczesnych  godzinach rannych i ostatniego późnym wieczorem. Druga różnica, dotyczy odpoczynku tygodniowego. W rozkładzie czasu pracy kierowców wykonujących przewozy na liniach do 50 km należy uwzględnić w każdym tygodniu co najmniej 35 godzinny odpoczynek. Jedynie w  przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianą dopuszcza  się możliwość skrócenia dziennego czasu odpoczynku do co najmniej 24 godzin. Dużym ułatwieniem dla przewoźnika wykonującego przewozy regularne osób na liniach do 50 km w dni powszednie oraz w dni niedzielno - świąteczne jest ustalenie rozkładu czasu pracy kierowców w taki sposób, aby odpoczynek tygodniowy 35 godzinny był odbierany przez kierowców w dni robocze np. w środy. Przerwa dla kierowcy wykonującego regularny przewóz osób wynosi nie mniej niż 30 minut, w przypadku gdy łączny czas prowadzenia pojazdu trwa od 6 do 8 godzin lub nie krócej niż 45 minut gdy czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin w ciągu dnia.  30 minutową przerwę kierowcy mogą odbierać w kilku krótszych częściach pod warunkiem, że jedna z przerw cząstkowych trwa nie mniej niż 15 minut. Sporządzone harmonogramy muszą uwzględniać możliwość wykorzystania opisanych wyżej przerw. Rozporządzenie WE 561/2006 wskazuje na konieczność odebrania przerwy trwającej co najmniej 45 minut po każdym okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny. Kolejną różnicą jest norma dotycząca dziennego i tygodniowego czasu prowadzania pojazdu, która dla przewozów regularnych do 50 km, nie przekracza 10 godzin w ciągu dnia oraz 60 godzin w tygodniu. W ciągu dwóch kolejnych tygodni zarówno na liniach do 50 km jak i dłuższych oraz w przewozach okazjonalnych łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 90 godzin. Sporządzając rozkład czasu pracy kierowców, do czasu prowadzenia pojazdu lub innej pracy należy doliczyć również czas dojazdu pojazdem jeśli pojazd znajdował się poza bazą. Niezwykle ważnym jest ujęcie w harmonogramie wszystkich kursów wynikających z rozkładów jazdy a także przewozów innych niż wskazanych w rozdziale 4a ustawy o czasie pracy kierowców oraz czasu na niezbędną codzienną obsługę pojazdu.


Kontrola na drodze a kontrola w przedsiębiorstwie

Wyłączenie linii regularnych do 50 km spod przepisów rozporządzenia nr 561/2006, jak również spod przepisów rozporządzenia nr 3821/85 oznacza, że nie ma obowiązku przechowywania i udostępniania na żądanie organów kontrolnych wykresówek lub danych z tachografów zainstalowanych w pojazdach wykonujących przewozy regularne na trasach do 50 km.

Art. 87 ustawy o transporcie drogowym zobowiązuje kierowcę wykonującego regularny przewóz drogowy i regularny specjalny przewóz drogowy osób, do posiadania przy sobie i okazania, na żądanie uprawnionego organu kontroli:


- odpowiedniego zezwolenia lub wypisu z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy

- zaświadczenia o działalności, czyli o dniach wolnych i innych aktywnościach, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.)

- dokumentów wymaganych w publicznym transporcie zbiorowym.


W aktualnym brzmieniu przepisów Ustawy o transporcie drogowym czy Ustawy o czasie pracy kierowców Ustawodawca nie nałożył obowiązku posiadania w pojedzie rozkładu czasu pracy (ani harmonogramu okresów pracy) przez kierowcę wykonującego przewozy regularne osób na trasach do 50 km. Nie ma zatem legalnej podstawy prawnej  zobowiązującej kierowcę do okazywania takich dokumentów podczas kontroli drogowej.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w czasie trwania kontroli w przedsiębiorstwie. Przed 1 stycznia 2012 przepisy załącznika do ustawy o transporcie drogowym nie przewidywały sankcji pieniężnych w przypadku braku opracowania przez przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne osób na trasach do 50 km rozkładów czasu pracy kierowców. Po 1 stycznia 2012 załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym pkt 2.11 wyraźnie wskazuje na karę pieniężną nakładaną w drodze postępowania administracyjnego nakładaną na przedsiębiorstwo za brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia pojazdu w wysokości 2000 zł. Kara ta nie jest zatem nakładana ani na kierowcę ani na zarządzającego transportem w drodze mandatu.

Prawidłowo i rzetelnie przygotowany rozkład czasu pracy kierowców z zastosowaniem obowiązujących norm czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków  pozwala nie tylko uniknąć finansowych niedogodności, ale również wspomaga właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem.


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl