NASZA OFERTA
Zatrudniamy kierowcę - informacje dla pracodawców


CZĘŚĆ A

Kierowca zawodowy posiadający aktualne kwalifikacje i doświadczenie to poszukiwany na rynku pracy kandydat. Przyjmując nowego kierowcę nie możemy zapomnieć, że poza kwalifikacjami i predyspozycjami kandydata do pracy bardzo ważne są dokumenty. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286) określa jakie dokumenty już na etapie przyjęcia do pracy należy włączyć akt pracowniczych. Niżej omówimy część A teczki akta osobowe wraz z obowiązkowymi i fakultatywnymi wzorami dokumentów.


Kwestionariusz osobowy

To formularz, który powinien wypełnić każdy pracownik, w tym również kierowca podając najważniejsze dane osobowe. 


Jeśli nie dysponujemy takim wzorem, możemy fakultatywnie wykorzystać CV kandydata do pracy.


Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

Jeżeli kierowca dysponuje świadectwami pracy od poprzedniego pracodawcy, to powinien je przedłożyć nowemu pracodawcy i umożliwić wykonanie ich kserokopii. Jest to podstawowy dokument dzięki, któremu można ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego do jakiego kierowca ma prawo w ciągu każdego roku kalendarzowego. Brak świadectwa pracy od poprzednich pracodawców może być podstawą zmniejszenia liczby dni wolnych np. z 26 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku do 20 dni.


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Dokumenty wymagane do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy pracodawca powinien weryfikować już na etapie rekrutacji. Zatem do części A akt osobowych należy włączyć:

a) w przypadku kierowców autobusów kopię

-prawa jazdy kat D

-zaświadczenia o ukończeniu kursu na przewóz osób lub świadectwa kwalifikacji zawodowej

-ważnej karty kierowcy do tachografu cyfrowego (jeśli praca będzie wykonywana na pojeździe wyposażonym w tachograf cyfrowy)

b) w przypadku kierowców pojazdów ciężarowych kopię

-prawa jazdy kat C, C+E

-zaświadczenia o ukończeniu kursu na przewóz rzeczy lub świadectwa kwalifikacji zawodowej

-potwierdzenie odbycia szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), jeśli jest wymagane

-ważnej karty kierowcy do tachografu cyfrowego (jeśli praca będzie wykonywana na pojeździe wyposażonym w tachograf cyfrowy)


Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne leży w obowiązku pracodawcy, który również za takie badania powinien kierowcy zwrócić poniesione koszty. Kierowca odbierając od lekarza  zaświadczenie/orzeczenie lekarskie musi zwróć uwagę na następujące zapisy:

-czy wskazano kategorie prawa jazdy jakimi posługiwać się będzie na stanowisku pracy

-czy wpisano termin ważności badania lub termin kolejnego badania,( najczęstszy błąd lekarzy to wpisywanie jako ważności badań:”bezterminowo”)  

-czy lekarze podpisując zaświadczenie opieczętował je pieczątką „lekarza uprawnionego do badań osób kierujących pojazdami” oraz pieczątką „lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne”


Te wszystkie elementy są kontrolowane szczególnie w sytuacji wypadku drogowego lub wypadku przy pracy, gdy sprawdzane są uprawnienia kierującego pojazdem, który uczestniczył w zdarzeniu.


Orzeczenie psychologiczne wydawane powinno być na przedstawionym poniżej wzorem ustawowym. Kierowca musi sprawdzić również poprawność danych osobowych oraz termin ważności orzeczenia.

Przewoźnicy jak i kierowcy nie doceniają wagi tych dokumentów. A przekroczenie terminu ważności badan może nie tylko grozić kara pieniężną, ale przede wszystkim utratą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. 


Potwierdzenie niekaralności 

Na zakończenie jeszcze słów kilka o niekaralności kierowcy. Utarło się przekonanie, że kierowca musi mieć czystą kartotekę karną aby podjąć zatrudnienie w charakterze kierowcy zawodowego. W życiu jednak różne sytuacje mogły mieć miejsce. Dla przykładu można wskazać, że osoba skazana za „niepłacenie alimentów” lub „za uczestnictwo w bójce” nie traci możliwości pracy jako kierowca. Przed podpisaniem umowy pracodawca ma obowiązek zweryfikowania czy kandydat nie jest karany wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu (np. kradzież), bezpieczeństwu w komunikacji (np. jazda w stanie nietrzeźwości), wiarygodności dokumentów (np. podrabianie dokumentów) oraz przeciwko środowisku (np. zanieczyszczanie wód). Pozostałe rodzaje przestępstw oraz przestępstwa popełnione nieumyślnie nie dyskwalifikują zawodu kierowcy. Kierowca powinien dostarczyć pracodawcy wypis z rejestru karnego przed rozpoczęciem pracy. Natomiast w trakcie trwania stosunku pracy pomocne będzie oświadczenie 


Na każde jednak żądanie organu kontrolnego kierowca lub pracodawca będzie musiał przedstawić aktualny wyciąg z rejestru karnego.CZĘŚĆ B


Akta osobowe pracowników składają się zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz.U. 96, Nr 62, poz. 286 z zm.) z trzech części: A, B i C. Część A obejmuje dokumenty w związku z ubieganiem się i przyjęciem do pracę. Część B obejmuje dokumenty związane z nawiązaniem zatrudnienia oraz całego stażu pracowniczego u tego samego pracodawcy. Część C, jak łatwo się domyślić to dokumentacja związana z zakończeniem wykonywania obowiązków pracowniczych. 


Tym razem omówimy dokumenty jakie obligatoryjnie i fakultatywnie mogą znaleźć się w teczce pracowniczej kierowcy w trakcie trwania stosunku pracy. Obowiązkowymi dokumentami są: 

1. Umowa o pracę –  zawarta na piśmie i określająca strony umowy, jej umowy, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy, zwłaszcza :

- rodzaj pracy,

- miejsce wykonywania pracy,

- wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

- wymiar czasu pracy,

- termin rozpoczęcia pracy;

Jeśli umowa z różnych przyczyn nie została sporządzona na piśmie, pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania obowiązków pracowniczych powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

Jako załącznik umowy o pracę można dołączyć zakres obowiązków (czynności) pracownika na danym stanowisku.  Obowiązki pracownika można też określić bezpośrednio w umowie o pracę. Jest to bardzo potrzebny dokument, ponieważ pracodawca ma pewność, że pracownik orientuje się co do swoich obowiązków, zaś pracownik zawsze może sprawdzić ich rodzaj i zakres. 

2. Pisemne potwierdzenie zapoznania z treścią regulaminu pracy, jeśli zaś pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu, wówczas należy poinformować pracownika na piśmie o:

- obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

- częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

- wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

- obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

- układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

- porze nocnej, 

- miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,

- przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Powyższe informacje powinny być przekazane w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Ponadto pracownik powinien być poinformowany o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Informacja tego rodzaju  powinna znaleźć się w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. 

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego BHP – powinno odbyć się przed dopuszczeniem do pracownika do pracy. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Następnie pracownik na stanowisku kierowcy powinien odbywać szkolenia okresowe co 3 lata. Jeśli kierowca wykonuje np. przewozy ADR uznawane za szczególnie niebezpieczne – raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia kierowcy.

4. Pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien również złożyć odpowiednie oświadczenia, bądź pisemnie potwierdzić zapoznanie się z :

- przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi u danego pracodawcy, które mogą się różnić zależnie od specyfiki zakładu,

- zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, jednakże tego rodzaju sytuacja w przypadku kierowców zawodowych jest raczej wyjątkowa, no chyba że przewóz dotyczy np. strategicznej dla państwa gałęzi gospodarki.

4. Oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do lat 4 i 14 oraz dziecka niepełnosprawnego o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień wynikających z rodzicielstwa a określonych w Kodeksie pracy. Na tym oświadczeniu wystarczy, że wskaże się stosowne regulacje Kodeksu pracy i wskaże kogo one dotyczą oraz w jakim przypadku. 

5. Dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. W ich zakres wchodzą stosowne oświadczenia bądź oświadczenie o powierzeniu ściśle określonego mienia oraz protokół zdawczo – odbiorczy a dokumentujący stan fizyczny przekazywanego mienia. Najbardziej pożądaną sytuacją jest, by każdy tego rodzaju dokument był sporządzany dla określonych przedmiotów oddzielnie.

6. Dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, które w przypadku kierowców obejmują m.in. odbyte szkolenia okresowe, kurs na przewóz ADR, czy też poszerzanie uprawnień o inne kategorie prawa jazdy.

7. Oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie. 

8. Dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej. 

9.  Pisma dotyczące udzielenia pracownikowi:

- dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

- dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

- urlopu ojcowskiego, 

- urlopu wychowawczego,

- urlopu bezpłatnego.

10. Dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu do nie niższego niż połowa wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.

11. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi bądź kontrolnymi.

12. Umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy. Na umowie tego rodzaju należy wyraźnie wskazać jakiego rodzaju działania obejmuje zakaz konkurencji.

13.  Wnioski pracownika dotyczące:

- ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, 

- stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy,

- stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. 

14. Wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy. Warto wiedzieć, że pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje co najmniej 3 godziny w porze nocnej lub którego ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną wyznaczoną u danego pracodawcy.

15. Informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony. Ze względu na obowiązujące przepisy, regulacja ta wydaje się być przestarzała i zbędna, niemniej nie wykreślono jej z ww. Rozporządzenia.

Na podstawie Ustawy o czasie pracy kierowców wymagane jest, by kierowcy złożyli 2 oświadczenia:

16. o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,

17. o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu. Przykładowe wzory takich oświadczeń prezentujemy poniżej


Na podstawie odrębnych przepisów w części B akt osobowych powinny znaleźć się również:

18. Oświadczenie kierowcy o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Chodzi przede wszystkim o to, by pracownik wykonując określony rodzaj pracy, był świadomy zagrożeń, jakie mogą wiązać się z wykonywaną aktywnością. 

19. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu. W przypadku tego dokumentu, pracodawca powinien udostępnić pracownikom tekst uregulowań kodeksowych. Może to nastąpić w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy, jednak bardzo dobrą formą jest pisemne potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się z nimi. 

Dokumentami nieobowiązkowymi, ale których może i ma prawo wymagać pracodawca są:

20. Oświadczenie o zapoznaniu z normami zawartymi w Ustawie o czasie pracy kierowców, Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz o zagrożeniu karami z Załącznika nr 1 do Ustawy o transporcie drogowym. Oświadczenie to jest potwierdzeniem oczywistego w sumie faktu, iż kierowca zarówno podczas kursu kwalifikacji wstępnej, szkoleń okresowych jak i wewnątrz przedsiębiorstwa, został prawidłowo przeszkolony z norm czasu jazdy, pracy, przerw oraz odpoczynków dziennych i tygodniowych.   

21. Oświadczenie o  niekaralności, jako potwierdzenie spełniania wymogu dobrej reputacji. Chodzi tu o potwierdzenie wymogu stawianego kierowcom Ustawą o transporcie drogowym. Często kierowca myśli, iż ma możliwość wykonywania zawodu, jeśli nie odebrano mu uprawnień prowadzenia pojazdów kategorii C, czy D. Jest to mylne wrażenie, gdyż o utracie dobrej reputacji świadczy sam fakt ukarania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.

22. Oświadczenie o  zobowiązaniu się kierowcy do poinformowania o utracie prawa jazdy, utracie dobrej reputacji, lub też skazaniu wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne znajdujące się w katalogu zawartym w art. 5 ust. 3 Ustawy o transporcie drogowym. W świetle wyjaśnień z pkt 21 oczywiste jest, że przedsiębiorca obawiając się utraty dobrej reputacji, chce mieć całkowitą pewność co do zatrudnianych kierowców oraz tego, że poważnie traktują wykonywanie swojego zawodu.

23. Oświadczenie o  odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie wykresówek bądź innego rodzaju ingerencji w pracę tachografu analogowego lub cyfrowego w pojeździe. Uchybienie zapisom powyższego oświadczenia może skutkować wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 276 KK, a w konsekwencji utratą dobrej reputacji. Należy w tym miejscu wyraźnie powiedzieć, że wykresówka jest własnością pracodawcy. Pracownik ma obowiązek zwrotu pracodawcy wykresówki, jak i przekazania do odczytu pliku cyfrowego z karty kierowcy. 

Warto, by pracodawca zakładając teczkę osobową dla zatrudnianego pracownika pamiętał, że każda część akt osobowych powinna zawierać wykaz znajdujących się w niej dokumentów, uzupełniany o chronologicznie dokładane do niej nowe dokumenty, np. kolejne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, zaświadczenia o odbytych szkoleniach okresowych itp.  Prowadzenie akt osobowych jest oczywiście obowiązkiem pracodawcy. Należy jednak podkreślić, iż w przyszłości dokumenty te mogą posłużyć do ustalenia uprawnień emerytalnych bądź innego rodzaju świadczeń. Stąd również dla samych pracowników korzystne może okazać się np. przekazanie kopii odbytych szkoleń okresowych, badań lekarskich czy potwierdzeniu zapoznania się z ryzykiem zawodowym, mimo tego że pozornie dokumenty te nie są związane ze sobą.


CZĘŚĆ C


Akta osobowe pracownika, jak wiadomo, składają się z trzech części. Część A to dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie i  przyjęciem do pracy, część B zawiera wszystkie dokumenty związane z okresem zatrudnienia. Łatwo się domyślić, że część C akt osobowych pracownika zawiera dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy. 


Na samym wstępie należy rozwiać wielokrotnie pojawiające się wśród kierowców wątpliwości odnośnie rozliczenia się z wypłaconych zaliczek, przekazania dokumentów w postaci wykresówek, badań lekarskich i psychologicznych oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej i szkoleń okresowych. Oczywiście, najbardziej pożądaną sytuacją dla obu stron stosunku pracy jest, kiedy wszystkie ewentualne zaległe sprawy zostaną między nimi rozliczone, zdane i wypłacone. Często jednak zarówno pracodawca, jak i kierowca mają wątpliwości kto zachowuje kopie, a kto oryginały np. badań lekarskich oraz u kogo pozostają wykresówki. 


Rozwiewając wątpliwości, wykresówki, a prawidłowo nazywając tarcze tachografu analogowego jako dokument ścisłego zarachowania jest  własnością pracodawcy. Kierowca ma obowiązek zwrócić je przewoźnikowi, na którego rzecz wykonywał przewóz. Nie ma absolutnie żadnego powodu, by tarcze tachografu pozostawały w posiadaniu pracownika. Owszem, ma on prawo zawnioskować o wgląd w dotyczące go dokumenty, ale w żadnym razie nie może ich przetrzymywać. W przeciwnym wypadku pracodawca po pisemnym wezwaniu do zwrotu  ma prawo powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Warto podkreślić, że kierowca by spełniać wymóg dobrej reputacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne między innymi przeciwko mieniu. Niewątpliwie wykresówka jest mieniem pracodawcy, stąd warto by kierowca miał na uwadze obowiązek zwrotu wszystkich posiadanych dokumentów, w tym wykresówek. Kierowca karany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu z art. 278 § 1, art. 284.  § 1.   Kodeksu karnego ( Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu) nie może wykonywać zawodu kierowcy, aż do czasu zatarcia skazania. Kierowca spełnia wymóg dobrej reputacji wówczas, jeśli obok wymagań stawianych przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz innymi przepisami  także nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.


Jeśli chodzi natomiast o badania lekarskie i psychologiczne oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej i szkoleń okresowych to, co do zasady kopie tych dokumentów powinny znajdować się w aktach osobowych, zaś oryginały u kierowcy. Nie dotyczy to badań lekarskich profilaktycznych, których koszt pokrywa pracodawca, a pracownik (kierowca) otrzymuje 2 egzemplarze (jeden dla kierowcy, jeden dla pracodawcy)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika stanowi, że część C akt osobowych powinna zawierać:


1.)  oświadczenie o wypowiedzeniu lub  rozwiązaniu umowy o pracę;

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, czy to przez pracodawcę, czy przez kierowcę powinno nastąpić w formie pisemnej. Pracodawca rozwiązując umowę o pracę, ma obowiązek wskazania w tym piśmie powodu rozwiązania  umowy o pracę jeśli była zawarta na czas nieokreślony, jak też umieszczenia pouczenia o możliwości odwołania się do konkretnie wskazanego sądu pracy w ciągu 7 dni od doręczenia wypowiedzenia. W aktach osobowych zaś powinien znaleźć się odpis  tego pisma.


2.)  pisma dotyczące  żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy);

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, zaczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Jednak pracownik ma też możliwość w każdym czasie zażądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem ww. umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika.

Ponadto art. 171 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w całości lub części urlop wypoczynkowy, gdy wraz z pracownikiem postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.


3.)  kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy;

W związku z zakończeniem umowy o pracę pracodawca niezwłocznie wydaje pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Jego wydanie nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Pracodawca wydaje pracownikowi oryginał świadectwa pracy, a pracownik potwierdza jego  odbiór. W aktach zaś pracodawca przechowuje kopie tego dokumentu. 


4.)  potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego); 

W przypadku, gdy wobec pracownika prowadzone są czynności egzekucyjne, pracodawca ma obowiązek umieszczenia w świadectwie pracy informacji o zajęciu należności ze wskazaniem komornika, numeru sprawy egzekucyjnej i wysokości potrąconych należności. Jeśli nowy pracodawca jest znany dotychczasowemu zatrudniającemu, ma on obowiązek przesłać jemu dokumenty otrzymane od komornika. Oczywiście poinformowani o tych krokach powinni być zarówno pracownik – dłużnik jak i komornik. Czynności te pracodawca powinien  udokumentowane w aktach osobowych w części C. Za zaniedbanie obowiązku przesłania dokumentów o zajęciu wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, komornik ma prawo  wymierzyć grzywnę w wysokości do 2000 złotych.


5.)  umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy;

Strony mogą zawrzeć taką umowę  podczas trwania stosunku pracy, gdy  pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie tej powinien być wskazany  okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Wysokość odszkodowania powinna wynosić minimum 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez czas odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. 


6.)  orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy;  

Na wniosek pracownika, który pracował w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, pracodawca ma obowiązek zapewnić na swój koszt okresowe badania lekarskie także po rozwiązaniu stosunku pracy.


Reasumując powyższe informacje, w części C akt osobowych powinny znaleźć się  przede wszystkim odpisy bądź kopie wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy oraz pisma dotyczące  wydania świadectwa pracy, czy niewypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy, jeśli zawarto kolejną umowę o pracę. Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazania oryginałów orzeczeń lekarskich i psychologicznych jak też oryginału świadectwa kwalifikacji zawodowej, czy szkolenia okresowego. Natomiast kierowcy powinni pamiętać o zwrocie należących do dotychczasowego pracodawcy wykresówek, pieczątek, dokumentów przewozowych ,itp. oraz umożliwieniu sczytania danych z karty kierowcy. Wbrew temu, co może się powszechnie wydawać, część C jest bardzo ważnym elementem akt osobowych, o wręcz strategicznym znaczeniu w razie ewentualnej konieczności wyjaśnienia zaistniałych nieporozumień między pracownikiem i pracodawcą.


Powyższy tekst opublikowany został na łamach październikowego, listopadowego oraz grudniowego wydania czasopisma Polski Traker. www.polskitraker.plZespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl