NASZA OFERTA
Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewoźników


Z dniem 12 października 2013 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 23 lipca 2013 w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. z dnia 11 września 2013 Poz. 1064) wykonywanej przez Inspektorów Transportu Drogowego. W myśl nowych regulacji Inspekcja ma obowiązek skontrolowania każdego roku co najmniej 3% wszystkich przepracowanych dni przez kierowców. W trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa inspektor nie może poddać kontroli mniejszą ilość dni niż połowa dni roboczych przypadających na zatrudnionego kierowcę. Zakres weryfikacji w czasie kontroli drogowej obejmuje przede wszystkim:

       

1) dzienne i tygodniowe okresy prowadzenia pojazdu przez kierowcę, obowiązkowe przerwy oraz dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy,

2) wykresówki z  28 dni poprzedzających dzień kontroli drogowej, które powinny znajdować się w pojeździe (art. 15 ust. 7 rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985r.) lub dane z tego samego okresu zapisane na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu cyfrowego, na wydruku z tego urządzenia albo dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu,

3) dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenie (WE) nr 561/2006 np. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

4)  przypadki przekroczenia dozwolonej  prędkości pojazdu,

5) prędkości chwilowe zapisane przez tachograf cyfrowy z ostatnich 24 godzin użytkowania pojazdu,

6) prawidłowość działania i użytkowania tachografu cyfrowego lub analogowego oraz karty kierowcy lub wykresówek,

7) wykrycie użycia magnesu lub wyłącznika tachografu powodujących fałszowanie danych zapisanych na wykresówce lub plikach cyfrowych


W czasie kontroli w przedsiębiorstwie dodatkowo sprawdzeniu podlegają 

1) tygodniowe okresy odpoczynków kierowcy oraz okresy prowadzenia pojazdu między tymi okresami,

2) przestrzeganie norm dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu,

3) wykresówki, dane z tachografu cyfrowego, karty kierowcy, wydruki z tachografu cyfrowego, dokumentacja potwierdzająca fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu z 12 miesięcy wstecz,

4) umowy na usługi transportowe.


Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem kontrole mają być przeprowadzone w taki sposób aby obejmowały: 

a) nie mniej niż 30 % z ogólnej liczby kontrolowanych dni roboczych -  w przypadku kontroli drogowych. Dla przykładu zakładając, że w przedsiębiorstwie transportowym kierowca pracuje średnio 20 dni w miesiącu, to w czasie kontroli drogowej zanalizowane zostanie co najmniej 6 dni, a jak pokazuje praktyka najczęściej kontroli są poddawane wszystkie wykresówki lub dane cyfrowe z 28 dni poprzedzających kontrolę.

b) nie mniej niż 50 % dni - w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie. Przewoźnik zatrudniający na przykład 15 kierowców, pracujących średnio 20 dni w miesiącu, objęty zostanie czynnościami kontrolnymi udokumentowanymi na wykresówkach lub plikach za co najmniej 1800 dni.

Warto nadmienić, że kontrola w siedzibie przewoźnika dotyczy okresu poprzedzającego 12 miesięcy przed jej rozpoczęciem. 


Od dnia 01.01.2012 maksymalna kwota kary pieniężnej nałożonej w trybie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli drogowej nie może przekroczyć 10.000 zł. Niestety Inspekcja na mocy przepisów Ustawy o transporcie drogowym poza karami administracyjnymi stosuje również sankcje w postaci mandatów dla kierowców lub osób zarządzających a w przypadku  odmowy ich przyjęcie kieruje wniosek o ukaranie kara grzywny do sądu. Podobnie rzecz się ma z kontrolą w siedzibie przewoźnika. Z tą jednak różnicą, że wysokość kary administracyjnej uzależniona jest od ilości kierowców wykonujących przewozy w okresie 6 miesięcy poprzedzających kontrolę i kształtuje się na poziomie 15.000 zł  w przypadku zatrudniania do 10 kierowców, 20.000 zł przy załodze do 50 kierowców, maksymalna kara 30.000 wymierzana jest jeśli przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 250 kierowców. 


Jak wcześniej wspomniano Inspekcja ma prawo skontrolować nie tylko dokumentację odzwierciedlającą czas „pracy” kierowców, ale również umowy jakie przewoźnik zawiera z kontrahentami, pod względem zawartych w nich postanowień uniemożliwiających przestrzeganie przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Jeżeli przyczyną stwierdzonych naruszeń jest postawa zlecającego usługę, wówczas również on może zostać ukarany karą pieniężną do 40.000 zł.


Cały tekst artykułu został opublikowany na łamach numeru 200 (3590) z dnia 2013-10-15 Dziennika Gazeta Prawna. Pełne wydania dziennika w internecie w wersji płatnej dostępne pod tym linkiem


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomościEdencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2013 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl