NASZA OFERTA
ViaToll w trakcie zmian, kary nadal dla kierowców


Elektroniczny System Poboru Opłat w Polsce został oparty o Technologię  mikrofalową DSRC (Dedicated Short Range Communication) wykorzystywaną poprzez system viaToll, który zaczął funkcjonować od lipca 2011 roku. System ten składa się z kilku elementów umożliwiających rejestrację przejazdu pojazdu  oraz naliczenie i pobór opłaty z konta Użytkownika zarejestrowanego w systemie. Od dnia 6 października 2013 roku Użytkownicy systemu viaToll Self Care po zalogowaniu do panelu  mają możliwość skorzystania z nowej wersji wzorów zestawień operacji. W kolumnie „Łączna kwota należna” znajduje się kwota, którą Użytkownik powinien zapłacić za przejazd odcinkiem drogi płatnej zgodnie z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. W kolumnie „Zapłacona kwota” znajduje się informacja o kwocie, którą Operator Systemu pobrał z konta Użytkownika za przejazd pojazdu po drodze objętej Elektronicznym Poborem Opłat. W związku z wprowadzoną zmianą  przedstawione zapisy widoczne na zestawieniu transakcji obrazują operacje zarejestrowane na koncie Użytkownika i co najważniejsze powinny być równoznaczne z faktem uiszczenia opłaty za przejazd po płatnym odcinku drogi.

Niestety do chwili pełnej synchronizacji danych zapisy sprzed 6 października 2013 roku będą niedostępne. Oznacza to, że Użytkownicy podczas generowania zestawień w komponentach Systemu w kolumnie „Opłata uiszczona” zobaczą jedynie niezrozumiały znaczek „-”. 

W efekcie tego z powodu wprowadzonych  zmian nie można jednoznacznie określić kiedy transfer danych zostanie zakończony i tym samym kiedy Użytkownicy będą mieli możliwość uzyskania bezspornej informacji  dotyczącej faktycznie pobranych opłat. 

Dodać należy, że jednocześnie z wprowadzonymi zmianami w panelu Użytkownika operator Systemu viaToll zapewnia, że już w grudniu zmianie ulegnie również format noty obciążeniowej. 

Planowane zmiany są spowodowane problemem wynikającym z rozliczeniem podatkowym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2013  roku należy wyksięgować wszystkie koszty, jeśli w rzeczywistości przedsiębiorca  nie uiścił wymaganej należności w ciągu 30 dni od daty terminu płatności. Z drugiej strony, aby nota mogła stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych, musi spełnić ogólne warunki określone dla dowodów księgowych w art. 21 ustawy o  rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Musi zawierać m.in. opis operacji i jej wartość. Zapis jaki stosował operator systemu viaToll w notach obciążeniowych o treści „Uwaga: Niniejsza nota obciążeniowa została już opłacona. Nie dotyczy to transakcji, na pokrycie których w momencie przejazdu nie było na Państwa koncie środków wystarczających na uiszczenie opłaty” poddawał w wątpliwość fakt faktycznego poniesienia kosztu przez firmę transportową w powiązaniu ze wszystkimi transakcjami wymienionymi w nocie. W związku z powyższą regulacją i problemem, który powstał od tego roku Operator Systemu viaToll zobowiązał się, że grudniowe noty obciążeniowe będą zawierały informacje o kwocie należnej i uiszczonej za przejazd. 

Dzięki temu nowy wzór noty obciążeniowej będzie stanowić wiarygodną podstawę potwierdzającą uiszczenie opłaty elektronicznej w odwołaniach lub wyjaśnieniach do ITD.

Wprowadzone i planowane, znaczące zmiany dla Użytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO)  Najwyższa Izba Kontroli nie wykazała w przedstawionym raporcie z dnia 29 października 2013 roku. Wykazała natomiast inne uchybienia systemu wprowadzonego w niespełna osiem miesięcy. Kontrolerzy NIK stwierdzili i przedstawili wiele nieprawidłowości  podczas budowy oraz wdrażania Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

Najważniejszym  uchybieniem wykazanym przez NIK jest zakwalifikowanie bramownic  do kategorii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Przedstawiona nieprawidłowość była spowodowana faktem, iż w celu dopuszczenia do uruchomienia systemu viaToll na etapie wdrażania elementów systemu konieczna była rozbudowa infrastruktury drogowej, w skład której wchodzą 2 rodzaje bramek do łączności (Toll Gates) oraz kontrolne (Control Gates). Zakwalifikowanie bramownic do urządzeń BRD pomogło w szybszym wdrażaniu systemu poprzez brak konieczności uzyskania stosownych zezwoleń na budowę. 

Miejmy nadzieję, że stopniowo wprowadzane zmiany w panelu Użytkownika systemu viaToll oraz w nocie obciążeniowej będą stanowiły ważny krok na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów jakie miały przyświecać wdrażaniu systemu.

Natomiast w wyniku prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o drogach publicznych mających zdjąć w znacznej części ciężar kar z kierującego pojazdem z niecierpliwością oczekuje wielu kierowców. Aktualny stan prawny nie pozwala ukarać przewoźnika z tytułu nieuiszczenia opłat za przejazd po drodze publicznej. Jedynym adresatem sankcji jest kierujący pojazdem.

Z tego powodu tak istotne są prawa przysługujące kierowcy któremu grozi kara za nieuiszczenie emyta jak na przykład:

- odmówienie podpisania protokołu kontrolnego,

- do zapoznania się z materiałem dowodowym, w tym ze stanem środków na koncie viaToll, 

- powołania pełnomocnika 

- do wniesienia wyjaśnień 

- do żądania przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka w osobie przedsiębiorcy, który opłatę uiścił lub dowodu z dokumentów takich jak transakcja poboru opłat czy nota obciążeniowa.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie można wydać decyzji administracyjnej bez pełnego przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zmiana funkcjonowania rozliczeń w systemie viaToll musi iść w parze z planowanymi zmianami ustawodawcy w zakresie adresata sankcji administracyjnej za nieuiszczenie opłaty. Narzędzia jakie oferuje przewoźnikowi Operator Systemu viaToll w zakresie samokontroli uiszczenia opłat, powinny pozwalać na możliwość świadomego i rzetelnego rozliczania się z należnych zobowiązań.


Artykuł opublikowany na łamach styczniowego wydania czasopisma Polski Traker. www.polskitraker.pl


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2013 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl