NASZA OFERTA
Kierowca TIR-a śpi w kabinie? Pójdzie do więzienia


Nocowanie w kabinie pojazdu podczas długiej pauzy weekendowej (pełny odpoczynek tygodniowy co najmniej 45 godzinny) nie jest dozwolone zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006.

Praktykę odbywania takich odpoczynków w pojazdach od dłuższego czasu obserwowały służby kontrolne na terenie Francji. Efektem skarg francuskich przewoźników jest aktualnie procedowana zmiana Kodeksu transportowego. Trwają pracę nad wprowadzeniem nowego przepisu w art. 9

księgi III części III kodeksu transportu poprzez następujące zmiany:


1° Rozdział III uzupełniono artykułem L. 3313-3 o poniższej treści:


„Art. L. 3313-3. – Zabrania się kierowcom drogowym odbywania na pokładzie pojazdu normalnego odpoczynku tygodniowego, o którym mowa w punkcie h artykułu 4 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 i (EWG) nr 2135/98 i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 Rady.”


„Każdy pracodawca zapewni, by ​​organizacja pracy kierowców drogowych była zgodna z przepisami dotyczącymi prawa do normalnego odpoczynku tygodniowego.”;


2° Po artykule L. 3315-4 dodano artykuł L. 3315-4-1 o następującej treści:


„Art. L. 3315-4-1. – Karą pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości 30 000 € objęte są następujące czyny:

a) Organizacja pracy kierowców zatrudnionych w spółce lub udostępnianych spółce bez zapewnienia, że odbywają oni normalny, cotygodniowy odpoczynek poza pojazdem zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 i (EWG) nr 2135/98 i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3820/85;

b) Wynagradzanie kierowców, w jakim charakterze i w jakiejkolwiek formie, zatrudnionych przez spółkę lub udostępnianych spółce w zależności od przebytej odległości lub ilości przewożonych towarów, ponieważ taka forma wynagrodzenia może zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego lub zachęcać do naruszenia rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego nr 561/2006 i Rady z dnia 15 marca 2006 r. o którym mowa powyżej.”


3° W pierwszym ustępie artykułu L. 3315-6, po odniesieniu: „L. 3315-4” wstawiono odniesienie: „ L. 3315-4-1”.


Więcej w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna - 10 kwietnia 2014 (nr 70)


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne