NASZA OFERTA
ViaToll – wersja prawna 2.0


Innowacyjne, na tą skale nie znane mi w innym akcie prawnym umorzenie postępowania wszczętego oraz odebranie możliwości karania za okres (czas aktualny) do 01.01.2015 zastosował ustawodawca wobec kierujących, którzy nie uiściły opłaty w ramach systemu viaToll.  Jak do uchwalenia takich przepisów doszło oraz co nas czeka po Nowym Roku przedstawię poniżej.


Kierowca jeszcze może dostać karę

Na wstępie jednak konieczne jest aby nasi czytelnicy wiedzieli kto bezwzględnie może zostać ukarany dziś, jutro i każdego dnia bieżącego roku. Stać się tak może w momencie ustalenia danych personalnych kierowcy. Zatem każda kontrola drogowa, w wyniku której kierowca potwierdzi, iż kierował pojazdem w momencie, w którym nie pobrano opłaty – zwalnia GITD z obowiązku ustalania sprawcy naruszenia. Otwiera to drogę do wszczęcia postępowania (minimum 7 dni na złożenie wyjaśnień), rozpatrzenia wnioskowanych dowodów i wyjaśnień (o ile kierowca zabrał głos w swojej sprawie), poinformowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (również minimum 7 dni) następnie wydanie decyzji. Zakładając sprawne działanie Inspekcji osoba kontrolowana na drodze w październiku może otrzymać w listopadzie decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Wówczas w ciągu 14 dni składa odwołanie i czysto hipotetycznie może jeszcze w 2014 roku uzyskać odpowiedź GITD w formie decyzji. Tak więc istnieje potencjalne ryzyko, że kierowcy „złapani” na drodze otrzymają karę pieniężną. W każdej innej sytuacji ryzyko to jest minimalne. Wszystko za sprawą nowych przepisów, przygotowywanych zmian w funkcjonowaniu systemu, nowych procedur kontrolnych GITD i trybu karania. Brak opłaty w systemie viaToll ujawniony w wyniku kontroli stacjonarnej (wysłanie Wezwania o wskazanie kierującego pojazdem) przeprowadzonej w bieżącym kwartale w zasadzie pozbawiony jest większych szans na wszczęcie i zakończenie postępowania nałożeniem kary. Po pierwsze ze względu na czas przesyłania dokumentacji (z GITD do przewoźnika i zwrotnie, następnie z GITD do ewentualnie wskazanego kierowcy i zwrotnie). Po drugie w większości znanych mi przypadków przewoźnicy nie wskazują danych osobowych kierowców tylko merytorycznie odnoszą się do zarzucanego naruszenia. Uniemożliwia to GITD wszczęcie postępowania - powód sprawca naruszenia nieznany. Stąd można wnioskować, że znaczna część aktualnie prowadzonych spraw przez GITD ulegnie umorzeniu lub zostanie pozostawiona bez dalszego biegu.


Senat poszerzył krąg „uratowanych przed niesłusznymi opłatami”


W trakcie prac sejmowych nad zmianą Ustawy o drogach publicznych założono, że okres przedawnienia karalności wyniesie 180 dni (tyle będzie mieć GITD od stwierdzenia braku opłaty do momentu wszczęcia postępowania administracyjnego). Ponadto przyjęto, że dla tych kierowców, których dane osobowe GITD pozyskało i wszczęło postępowania, przewidziano umorzenie karania za brak opłaty. W trakcie prac parlamentarnych Senat poszerzył katalog beneficjentów nowych rozwiązań prawnych, którym kara nie zostanie nałożona. Efektem tego jest uchwalenie przepisu zgodnie z którym nie tylko umarza się wszczęte postępowania, ale nawet nie wszczyna się postępowań – jeśli brak opłaty miał miejsce przed zmianą przepisów. Taka regulacja obowiązywać będzie od dnia 02.01.2015. Uzasadniając rozszerzenie zakresu podmiotowego dot. abolicji - o grupę kierowców wobec których jeszcze nie wszczęto postępowania, powołano argument równości wobec prawa. Dywagacje nad charakterem sytuacji prawnej kierowcy, którego uznano za sprawcę naruszenia i grozi mu karą pieniężna z sytuacją kierowcy, którego jeszcze nie zidentyfikowano jako naruszającego obowiązek wniesienia opłaty, mogłyby być interesujące, ale to nie miejsce i czas na takie wywody. Z punktu widzenia skutków przyjętych regulacji powstaje pytanie czy Ustawodawca celowo czy może nieco nieświadomie stworzył przepis pozwalający uniknąć kary nawet za brak uiszczania opłat przez cały bieżący kwartał? (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport Manager"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne