NASZA OFERTA
Zmiany prawne w 2015 roku


Nowy 2015 rok nie będzie szczędził przewoźnikom dodatkowych obowiązków lub podwyższenia kosztów prowadzonej działalności w zakresie transportu drogowego. Już z dniem 01.01.2015 wzrasta palca minimalna w Polsce i pierwszy raz zostaje określona płaca minimalna w Niemczech. Ponadto unijne dyrektywy siarkowe obligują tym razem nie samych przewoźników, ale operatorów promowych do redukcji emisji siarki w paliwach morskich, co może mieć przełożenie na koszty przepraw promowych. Zmienią się również zasady oskładkowania wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych. 


Płaca minimalna

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r (Dz. U. Poz. 1220) przyjęto stawkę 1750 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie to nie może w swojej konstrukcji zawierać ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednakże podwyżka dotychczasowej kwoty o 70 zł brutto daje możliwość zmiany struktury płacy, co może złagodzić odczuwalny wzrost kosztów pracowniczych. Podniesienie płacy minimalnej i określenie nowej stawki w dokumentach pracowniczych to okazja również do uzupełnienie akt pracowniczych. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 20 pracowników (w przeliczenia na etaty) początek roku to okazja do poinformowania załogi o tworzeniu ZFŚS lub poinformowaniu o wypłacaniu świadczeń urlopowych. Czy polski kierowca będzie zarabiał 8,50 Euro po 01.01.2015?


Niemiecka Ustawa o ustaleniu powszechnej płacy minimalnej (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) z 11.08.2014 wprowadza obowiązek wynagrodzenia pracownika pracującego na terenie Niemiec na poziomie 8,50 Euro za godzinę pracy. Temat szeroko komentowany na forum publicznej debaty niemieckiej w zasadzie nie powinien mieć większego znaczenia dla polskich przedsiębiorców i ich pracowników. Okazuje się jednak, że nowe przepisy dotyczyć będą każdego pracownika, również zagranicznego pracującego w Niemczech niezależnie od tego, czy zatrudniony będzie przez krajową czy zagraniczną firmę. Szczególne obawy w tym zakresie mają przewoźnicy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy świadczący usługi kabotażowe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Nie są znane interpretacje i wytyczne jak służby kontrolne traktować będą pracownika mobilnego, który tylko część swojej pracy wykonuje na terenie Niemiec. Wiadomo jednak, że w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej powstanie 1600 etatów w FKS (Federalna Administracja Celna) w celu kontroli legalności zatrudnienia i wynagrodzenia. Istnieje uzasadniona obawa, że niemiecką stawką płacy minimalnej objęci będą pracownicy nie posiadający obywatelstwa niemieckiego, w tym kierowcy, wykonujący nie tylko transgraniczny przewóz drogowy, ale również tranzytowy przewóz przesyłek. Niemieccy spedytorzy obawiając się wysokich kar sięgających nawet 500 tys Euro za angażowanie kierowców, których wynagrodzenie będzie  kształtowało się poniżej płacy minimalnej, apelują o wyjaśnienie spornych kwestii. W szczególności zastanawiający jest pogląd, zgodnie z którym kierowca niezależnie od rodzaju wykonywanego transportu ma otrzymać za czas pracy świadczonej za niemiecką granicą wynagrodzenie równe niemieckiej płacy minimalnej. Takie podejście doprowadziłoby niewątpliwie do zachwiania poziomu opłacalności kontraktowanych na przyszły rok frachtów. Radykalne rozwiązania jakie wprowadził niemiecki parlament dotyczą ponadto obowiązku zgłaszania i rejestrowania pracowników zagranicznych. Szeroko rozumiani wykonawcy zatrudniający lub pod-zlecający wykonanie określonej pracy na terenie Niemiec mogą być również zobowiązani do prowadzenia i okazania na żądanie organu celnego danych odzwierciedlających czas pracy pracowników/kierowców. Dokumentację w tym zakresie organ kontrolny będzie mógł kontrolować za okres 2 lat. 

W całym temacie na tą chwilę pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Najważniejsze pytanie dotyczy jednak tego, czy duże niemieckie firmy spedycyjne czy załadowcy, w obawie przed oskarżeniem o omijanie płacy minimalnej, nie będą chciały zredukować listy podwykonawców (przewoźników) tylko do tych, którzy stosują płacę minimalną?  (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "TSL Biznes"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne