NASZA OFERTAGodziny nadliczbowe – nie zawsze słuszne żądanie 

zapłaty za godziny nadliczbowe.


Pierwszy tydzień lutego br jest okresem, w którym Przewoźnik – Pracodawca ma możliwość wyegzekwować od każdego kierowcy tarcze tachografu analogowego za cały miesiąc grudzień 2009 (za dzień 31.12.2009 tarczę kierowca musiał posiadać do 28 stycznia 2010 w pojeździe). Natomiast w bieżącym okresie rozliczeniowy (np. miesięczny – do końca lutego, 3 miesięczny – do końca marca) kierowcy mają prawo żądać rozliczenia godzin nadliczbowych za miesiąc grudzień lub za cały 2009 rok, w zależności od polityki płacowej przyjętej w danym przedsiębiorstwie.


Czym skutkuje nie rozliczenie godzin nadliczbowych ?

Coraz więcej kierowców zawodowych, świadomych swych praw wynikających ze stosunku pracy, kieruje donosy do PIP lub pozwy do Sądów Pracy w celu wyegzekwowania zapłaty za godziny nadliczbowe. Dodatkowo powszechną praktyką staje się celowe zatrzymanie przez kierowców tarcz tachografu i celowe nie zwracanie ich Pracodawcy po ustaniu stosunku pracy. Tym sposobem kierowcy próbują udowadniać ilość przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie wiedzą jednak, że czas pracy kierowcy jest wyjątkowym pojęciem, uregulowanym w Ustawie o czasie pracy kierowcy i w myśl przepisów ustawy czasem pracy nie jest cały okres od momentu pierwszej czynności (np. zgłoszenia się do bazy, załadunku czy włożenie tarczy do tachografu) do momentu rozpoczęcia  odpoczynku dobowego lub tygodniowego.


Tylko prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców zabezpieczy interes Przewoźnika przed nadmiernymi żądaniami kierowców lub przed karami ze strony PIP.


Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wynika z 2 aktów prawnych rangi ustawy, tj. z zapisów Kodeksu Pracy, ale również z art. 25 Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879; ze zm.). Celem sporządzenia ewidencji jest w dużej mierze wykazanie:


- liczby przepracowanych godzin nadliczbowych z wyszczególnieniem, czy praca była wykonywana w nocy, w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami wolnymi od pracy, w dniu wolnym od pracy, udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz w innych dniach;

- liczby godzin nadliczbowych przepracowanych w warunkach przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.


Co nie jest wliczane do czasu pracy i nie prowadzi do powstania godzin nadliczbowych?


Przede wszystkim błędne wśród kierowców panuje przekonanie, że czas dyżuru, pozostawania w gotowości lub inaczej mówiąc dyspozycyjność  stanowi czasu pracy. Dyżur zgodnie z art. 7 Ustawy o czasie pracy kierowców nie stanowi czasu pracy, więc nie pomniejsza dobowego wymiaru czasu pracy. Również czasem pracy nie są nieuzasadnione postoje, przerwy w prowadzeniu pojazdu. Ponadto przerwy w prowadzeniu pojazdu np. 45 minutowe (zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE), nie stanowią czasu pracy, z wyjątkiem pierwszych 15 minut (art. 134 Kodeksu pracy)


Praca świadczona przez 10 lub nawet 12 godzin w dobie nie powoduje powstania godzin nadliczbowych, w sytuacji:


a) przyjęcia przez Przewoźnika systemu równoważnego czasu pracy, świadczenia transportu drogowego w rozumieniu Ustawy o transporcie drogowym i stosowanie rozkładu czasu pracy – z przedłużonym wymiarem czasu pracy do 10 godzin na dobę.


b) przyjęcia przez Pracodawcę (nie koniecznie przewoźnika) systemu równoważnego czasu pracy,  wykonywania nie zarobkowego przewozu drogowego (przewóz na potrzeby własne) w rozumieniu Ustawy o transporcie drogowym i stosowanie rozkładu czasu pracy – z przedłużonym wymiarem czasu pracy do 12 godzin na dobę.


Warunkiem powyższego jest równoważenie przedłużonego wymiaru czasu pracy w jednej dobie, skróceniem wymiaru czasu pracy w innej dobie.


Sporządzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem każdego zapisanego okresu aktywności kierowcy na wykresówce lub zapisanych w pliku cyfrowym (wczytanym z karty kierowcy), pozwala skrupulatnie wyliczyć czas pracy. A to z kolei zabezpiecza przed niesłusznymi żądaniami ze strony kierowcy 


Przykład 


Kierowca zakłada wykresówkę i rusza o godz. 5.00, kończy prowadzenie pojazdu o godz. 17.00. Twierdzi, że pracował przez 12 godzin w dobie. I żąda zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem za 4 godziny nadliczbowych. Tymczasem przez np. 4 godzin kierowca pozostaje w dyspozycji (przykładowo oczekuje na załadunek, co było zaplanowane przed rozpoczęciem zadania przewozowego) oraz przez 1 h 30 minut  odbiera przerwę pomiędzy okresami prowadzenia pojazdu. Z prostego wyliczenia wynika, że  


12 h – 4h – 1 godzina 15 minut = 6 h 45 minut wynosi czas pracy 

(Pierwsze 15 minut przerwy zaliczone zostało do czasu pracy)


Jak zrekompensować czas godzin nadliczbowych?


I) wypłacić wynagrodzenie - zgodnie z art. 151 ze zn.1  Kodeksu Pracy

„Art. 151ze zn 1. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje

dodatek w wysokości:


1) 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,


2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

§ 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.


§ 3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.” 


II) udzielić czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe w wymiarze 100% lub 150% czasu przepracowanego ponad normę.


W jaki sposób uniknąć oddawania czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż przepracowana ilość godzin nadliczbowych oraz jaki dokument na tę okoliczność zastosować w aktach pracowniczych, dla zainteresowanych Państwa przedstawimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym. 


Natomiast w zakładce Usługi znajdą Państwa naszą propozycję prowadzenia Ewidencji czasu pracy kierowców.


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl