NASZA OFERTA















Jak zastosować ART 12/561/2006 i nie zapłacić kary za wydłużony czas jazdy lub skrócony odpoczynek.


Za przekroczenie czasu jazdy lub skrócenie odpoczynku przedsiębiorca  nie zapłaci kary, jeśli kierowca prawidłowo zastosuje art 12 Rozporządzenia 561/2006. Każdy przewoźnik, który wykonuje transport drogowy podlegający normom Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, liczy się z ryzykiem kar lub mandatów w sytuacji przekroczenia tychże norm przez kierowców. Kierowcy przechodzący praktyczne szkolenia z zakresu Rozporządzenia 561/2006 i zasad zachowania w trakcie kontroli, potrafią skutecznie zaoszczędzić swojemu pracodawcy setki a często tysiące złotych. Kierowca nieprzeszkolony może stać się wyjątkowo kosztownym pracownikiem.


Rozporządzenie 561/2006 dopuściło w art. 12 możliwość odstępstwa od najczęściej przekraczanych a zarazem najbardziej karonośnych norm. Artykuł 12 stanowi swoisty WYJĄTEK w przepisach Rozporządzenia, ale jako jedyny może być stosowany wprost i bezpośrednio przez kierowcę.  Zastosowanie pozostałych wyjątków uzależniono od woli Państwa Członkowskiego.


W myśl ww art.12:

„Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie  niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.”


Prawidłowe zastosowanie powyższego przepisu niejednokrotnie pozwala na uniknięcie kary i dotarcie do pożądanego miejsca postoju.


Ważne, aby każdy zarządzający czasem pracy i jazdy kierowcy wiedział :

- w jakich sytuacjach można powołać się na art. 12 Rozp. 561/2006

- jak powinny wyglądać przykładowe ręczne wpisy kierowców

- do jakich zdarzeń  nie można zastosować ww przepisu

- jakie najczęściej błędy popełniają kierowcy


Po pierwsze musimy wyjaśnić od jakich norm art 12 dopuszcza odstępstwa - „kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9”. W art 6-9 zawarto normy dotyczące:

- dziennego, tygodniowego i łącznego w kolejnych dwóch tygodniach czasu prowadzenia pojazdu

- przerwy (45 minutowej) ciągłej i dzielonej

- dziennego i tygodniowego odpoczynku.


W związku z powyższym kierowca ma prawo powołać się na art. 12 w momencie przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy ponad 4,5 h lub przekroczenia ponad 9 godzin dziennego  czasu prowadzenia pojazdu. Podobnie jeśli kierowca jest zmuszony skrócić bądź przerwać swój dzienny lub tygodniowy odpoczynek.


Po drugie istotne jest w jakich okolicznościach można zastosować art 12 Rozp 561/2006?


Warunkiem jest aby przekroczenie opisane art. 12 nie zagrażało bezpieczeństwu drogowemu. Trudno za bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego uznać np. wydłużenie czasu jazdy kierowcy o kolejne 4 – 5 godzin lub skrócenie odpoczynku dziennego np. o połowę. Ponadto odstąpienie od norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków ma mieć na celu osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju.


Jak prawidłowo opisać rewers wykresówki lub wydruk z tachografu cyfrowego?


Wpisanie przez kierowcę „art. 12 Rozporządzenia 561/2006 przekroczenie czasu pracy, zjazd na parking”  - nie spełnia wymogów ww art. Od kierowców należy wymagać aby opis na rewersie wykresówki był pełny i wskazywał wiarygodne informacje, tj.:


a) naruszenie powstało w celu dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju,

b) naruszenie powstało dla zabezpieczenia mienia, pojazdu lub osób,

c) naruszenie powstało z przyczyny...np.: korek drogowy, lub złych warunków drogowych, lub braku miejsca na parkingu, wypadek drogowy, nieoczekiwany objazdu. 


Kierowca zawsze musi podać przyczynę powstania naruszenia.


Przykładowe poprawne wpisy:

„Art. 12/561/2006 


Dla  zapewnienia bezpieczeństwa ... (ładunku / pojazdu / osób ) w celu dotarcia do .............. (bezpiecznego parkingu / bazy pojazdów / odpowiedniego miejsca postoju - w miejscowości .........) wydłużam czas jazdy lub skracam przerwę / odpoczynek lub przesuwam odpoczynek poza 24 godziny / poza 30 godzin (jeśli jest obsada wieloosobowa) z powodu braku miejsc na parkingu / objazdu na drodze ...., / złych warunków pogodowych. 


Podpis kierowcy ...............”


Ze względów organizacyjnych na parkingach zwłaszcza strzeżonych lub na parkingach przy terminalach promowych często zachodzi konieczność przestawienia pojazdu lub przejechanie na parking sąsiedni w trakcie przerwy lub odpoczynku. Nie jest to okoliczność, którą kierowca mógł przewidzieć, ale na polecenie służb dozorujących parking musi pojazd przestawić. Wówczas opis art. 12 przyjmuje nieco inne brzmienie.  A na dowód zaistniałych okoliczności kierowca może zażądać pieczątki i parafki z punktu obsługi parkingu.


„Art. 12/561/2006 


Dla  zapewnienia bezpieczeństwa ... (ładunku / pojazdu / osób )  skracam lub przerywam przerwę / odpoczynek lub przesuwam odpoczynek poza 24 godziny / poza 30 godzin (jeśli jest obsada wieloosobowa) z powodu konieczności przestawienia pojazdu na parkingu / przejechania na  parking sąsiadujący na polecenie służb parkingowych / celnych / innych  


Podpis kierowcy ...............”


Powyższe wpisy kierowca powinien dokonać jeśli to możliwe w momencie zaistnienia przekroczenia, tak aby kontynuując np. wydłużoną jazdę w razie kontroli móc okazać wykresówkę lub wydruk z powołaniem podstawy prawnej. Jeśli przekroczenie ma miejsce na autostradzie, gdzie nie można się zatrzymać w celu sporządzenia opisu – należy dokonać opisu w najbliższym z możliwych miejsc pozwalających na postój.


Najczęstszymi błędami jakie kierowcy popełniają stosując art 12 / 561/2006 to:

- brak podpisu kierowcy

- powoływanie się na terminowy rozładunek / załadunek

- zjazd na pauzę weekendową

- transport ładunku celem utrzymania ciągłości produkcji

- w przewozie osób – powoływanie się na terminy otwarcia obiektów muzealnych lub rekreacyjnych.


Powyższe powody w razie kontroli mogą zostać uznane za nieprawidłowe, co skutkować będzie karą.


Na zakończenie podkreślamy, że komentowany przepis nie zawiera ograniczenia czasowego w stosowaniu. Jednakże pewna logika i racjonalne podejście jest wskazane. Poniżej prezentujemy Państwu wytyczne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie.


W przypadku wątpliwości co do metody zastosowania art. 12 Rozp. 561/2006 – polecamy kontakt z nami.


Wytyczne ETS art. 12/561


wróć do wiadomości





Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl