NASZA OFERTANOWE ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY


Po ponad półtorarocznych pracach nad poprawieniem formularza do dokumentowania okresów nieprowadzenia pojazdu przez kierowców, Komisja Europejska podjęła stosowną decyzję zmieniającą Zaświadczenie o działalności kierowcy. 


DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (L 330/80 [PL] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2009) – ma na celu jednoznacznie położyć kres wszelkim trudnościom w dokumentowaniu okresów nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę.  


W ww decyzji podkreśla się, że: 


„Podstawowym źródłem informacji w ramach kontroli drogowych są zapisy tachografu. Brak takich zapisów może zostać usprawiedliwiony jedynie w przypadku, gdy zapisy tachografu, w tym wpisy odręczne, nie były możliwe z przyczyn obiektywnych. W takim przypadku należy wystawić zaświadczenie potwierdzające te przyczyny.


(2) Formularz zaświadczenia określony w załączniku do decyzji Komisji 2007/230/WE (2) okazał się niewystarczający, by objąć wszystkie przypadki, w których sporządzenie zapisu działalności kierowcy przez urządzenia rejestrujące było niemożliwe ze względów technicznych.” I w związku z tym zmianie uległ wzór. 


Zgodnie z ww decyzją formularz ten powinien być stosowany wyłącznie wówczas, jeśli na podstawie zapisów tachografu, z obiektywnych przyczyn technicznych, nie jest możliwe wykazanie, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 są przestrzegane. W praktyce najważniejszym problemem dla Pracodawców w transporcie było udokumentowanie TYGODNIOWEGO ODPOCZYNKU kierowcy. Na dotychczasowym formularzu możliwe było wybranie tylko jednej z 3 opcji:

- przebywanie na zwolnieniu chorobowym

- przebywanie na urlopie wypoczynkowym 

- prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETRTaka sytuacja zmuszała Pracodawców do dokumentowania odpoczynków tygodniowych pełnych 45 godzinnych lub skróconych do max 24 godzin poprzez zaznaczenie pola „urlop wypoczynkowy”.

Nowy wzór Zaświadczenia nie tylko uwzględnia fakt odbierania odpoczynku, ale również okres wykonywania innej pracy lub pozostawanie do dyspozycji Pracodawcy.


Poniżej mogą Państwo pobrać treść nowego Zaświadczenia oraz zapoznać się z pełną treścią DECYZJI KOMISJI z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (L 330/80 [PL] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2009) POBIERZ


Formularz Zaświadczenia działalności powinien być stosowany, gdy kierowca w danym okresie:

- przebywał na zwolnieniu chorobowym

- przebywał na urlopie wypoczynkowym 

- przebywał na urlopie lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku

- prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR

- wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu

- był dostępny


Pozycja „przebywał na urlopie lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku” nie została wiernie przetłumaczona z oryginalnej wersji anglojęzycznej. Formularz anglojęzyczny zawiera pod punktem 16 następującą opcję „was on leave or rest”. Zamysłem Komisji Europejskiej było umożliwienie dokumentowania odpoczynku tygodniowego i/lub dziennego w sytuacji, kiedy nie można na tą okoliczność przedstawić zapisów z tachografu. Celowo posłużono się terminem zdefiniowanym w Rozporządzeniu 561/2006 WE w art. 4 lit. f) „rest” - „odpoczynek”, aby objąć zarówno dzienne okresy odpoczynku jak i tygodniowe okresy odpoczynku. Natomiast w tłumaczeniu na język polski błędnie użyto pojęcia „ odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku” zdefiniowanego w kolejnej definicji art.4 lit g) „daily rest period” - dzienny okres odpoczynku. Reasumując Zaświadczenie ma być stosowane w pozycji 16 na okoliczność urlopu, jak również odpoczynku zarówno tygodniowego (o co walczyła branża transportowa) jak i dziennego.


Kolejnym błędem jest tłumaczenie ostatniej opcji „ był dostępny”, a w oryginalnym brzmieniu „was available”. W praktyce opcja ta jest przeznaczona na dokumentowanie okresu dyspozycyjności lub pozostawania w gotowości. 


Samo nieścisłe tłumaczenie nie może być przyczyną narażania Przewoźników na kary za brak stosownego dokumentu. W związku z powyższym skorzystanie z formularza w wersji oryginalniej, czyli w języku angielskim wydaje się najbezpieczniejsze. Na Państwa życzenie możemy przesłać jego treść.


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl