NASZA OFERTANowe przepisy dla przewoźników drogowych obowiązują od 3 kwietnia 2010 pomimo braku odpowiednich rozporządzeń ministra


Długo wyczekiwane przez przewoźników zmiany w prawie transportowym, mające na celu umożliwienie przetrwania kryzysu gospodarczego, wchodzą w życie 3 kwietnia 2010 r na mocy Ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2010 Nr 43 poz 246).  Niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości skorzystania w pełni z dobrodziejstw ww Ustawy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak kluczowych rozporządzeń ministra.


Ustawa wprowadziła następujące zmiany i prawa przysługujące przewoźnikom drogowym:


1) możliwość całkowitego lub czasowego zawieszenia działalności transportowej (wykonywania transportu drogowego) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres dłuższy niż 3 miesiące przewoźnik ma prawo żądać zwrotu części opłat wniesionych za wydanie licencji i wypisów z licencji. O ile rzeczywiście z dniem 3 kwietnia br przewoźnicy mogą zawiesić wykonywanie transportu drogowego, to o zwrot opłaty niestety nie mogą wystąpić skutecznie, ponieważ aktualnie nie ma przepisów wykonawczych w postaci rozporządzenia Minister Infrastruktury określającego tryb i warunki zwrotu części opłaty. Prace nad rozporządzeniem trwają, ale termin jego wydania nie jest znany.


Godnym zaznaczenia przy tej okazji jest fakt, że do tej pory za niewykonywanie działalności transportowej przez okres co najmniej 6 miesięcy m.in. z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, cofnięcie licencji było sankcją obligatoryjną. Nowe przepisy pozwalają uniknąć takiej sytuacji, o ile przewoźnik dopełniając wszelkich formalności, zawiesi wykonywanie transportu drogowego nawet do 12 miesięcy.


2) obowiązek uzyskania odpowiedniego zezwolenia ministra nie tylko przez przewoźników zagranicznych, ale przez każdy zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy na terenie Polski. Rozszerzono w tej materii również zakres przedmiotowy. Dotychczas zezwolenie musiał posiadać przewoźnik zagraniczny świadczący międzynarodowy transport drogowy. Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowy objęła tym obowiązkiem szeroko pojęty przewóz drogowy. Ponadto zaostrzono przepisy dot. kabotażu na terenie Polski, mając na względzie ochronę rodzimego rynku transportowego. Cel ten zostanie osiągnięty w momencie wydania stosownego rozporządzenia ministra. Na moment wejścia w życie „ustawy antykryzysowej” nie są znane ani wzory ani rodzaje zezwoleń, czy też warunki ich wykorzystania.


3) Ułatwiono uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych osobom posiadającym odpowiednie wyższe wykształcenie


4) doprecyzowano warunki uzyskania kwalifikacji wstępnej


5) umożliwiono ośrodkom szkolenia prowadzenie działalności w zakresie szkolenia kierowców bez konieczności posiadania miejsca do jazdy w warunkach specjalnych, o ile ośrodek szkoleniowy będzie wyposażony w symulator jazdy w warunkach specjalnych. Szczegóły techniczno-organizacyjne i zakres funkcjonalności symulatora zostanie określony odrębnym rozporządzeniem ministra. W związku z faktem, że temat szkolenia kierowców na symulatorze jest jednym z najpilniejszych aktualnie dla branży, można się spodziewać, że przedmiotowe rozporządzenie ukaże się w najbliższych dniach, jako pierwsze z kilku, o których mowa w „ustawie antykryzysowej”


6) wprowadzono możliwość uiszczania opłaty rocznej w ratach za przejazd po drogach krajowych. Niestety jest to kolejny suchy przepis ustawy antykryzysowej, który do czasu wydania odpowiedniego rozporządzenia ministra nie znajdzie faktycznego zastosowania.


7) przekwalifikowano naruszenie „Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia” – kara 8.000 zł. Nowe brzmienie zapisu w pkt.  2.7 Załącznika nr I  do Ustawy transporcie drogowym nie tylko wprowadza wyższą karę, ale jednocześnie zawęża zakres przedmiotowy naruszenia do międzynarodowego przewozu drogowego, wyłączając tym samym przewóz na potrzeby własne. Pkt. 2.7 otrzymał brzmienie „ Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia” – kara 10.000 zł


8) w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu przewoźnikowi przysługuje prawo do skorzystania z obniżonej do 95% składki ubezpieczenia na pojazd wycofany z ruchu.


9) w Ustawie o czasie pracy kierowców wprowadzono definicję podróży służbowej oraz zagwarantowano prawo do otrzymywania diet. Dzięki ostatecznemu rozwiązaniu problemu jaki powstał po Uchwale Sądu Najwyższego negującej pozostawanie kierowcy zawodowego w podróży służbowej, przewoźnicy bez ryzyka negatywnej kontroli US mogą rekompensować kierowcom podwyższone koszty utrzymania w trakcie podróży. Jednocześnie świadczenia te pozostają zwolnione z obowiązku opodatkowania lub odprowadzenia składek ZUS.


Ustawa wprowadziła istotne zmiany do porządku prawnego. Ale jak wcześniej wykazano, szereg nowych rozwiązań wymaga jeszcze przepisów wykonawczych w postaci odpowiednich rozporządzeń ministra. Na te jednak trzeba  będzie jeszcze poczekać, co znacznie odsuwa w czasie skorzystanie z nowowprowadzonego prawa.


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl