NASZA OFERTAKabotaż rzeczy w UE – nowe przepisy wspólnotowe od 14 maja 2010


Do tej pory to jest do dnia 13 maja br ani BOTM ani Ministerstwo Infrastruktury nie zajęły stanowiska w związku z wejściem w życie nowych regulacji w zakresie kabotażu rzeczy – art.8 i art. 9 Rozporządzenia 1072/2006. Na stronie BOTM w rubryce Z ostatniej chwili nadal widnieją wyłącznie informacje oparte na dotychczasowych przepisach. Z dniem jutrzejszym część informacji w zakresie kabotażu w poszczególnych krajach nie będzie aktualna, stąd też przedstawiamy poniższe omówienie tematu. Szczególną uwagę zwracamy na problem przez nikogo nie poruszany. Mianowicie możliwość wykonania kabotażu w przypadku wjazdu na pusto do państwa członkowskiego, po uprzednim opuszczeniu innego państwa w którym nastąpił rozładunek, a nie było możliwości w tym państwie wykonać przewozu kabotażowego.   


Przewóz kabotażowy to swoistego rodzaju krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w państwie przyjmującym zgodnie z odpowiednimi przepisami tego państwa i przepisami unijnymi.


Jakie przepisy do tej pory regulowały kabotaż w krajach członkowskich UE?


Szczegółowe zasady dot. świadczenia usług kabotażowych na terenie krajów członkowskich UE kreują poszczególne kraje członkowskie w stosunku do terytorium własnego państwa jako państwa przyjmującego. Natomiast normy generalne uwzględniające wspólny interes państw UE zawarte są w 3 podstawowych aktach unijnych:

- rozporządzeniach (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93

- dyrektywie 2006/94/WE


Powyższe akty przestaną obowiązywać z dniem 4 grudnia 2011 roku, a ich miejsce we wspólnotowym porządku prawnym zajmie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009r., dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Jednakże już z dniem 14 maja 2010 wchodzą w życie dwa przepisy ww Rozporządzenia, regulujące kluczowa kwestię a mianowicie ilość możliwych przewozów kabotażowych na terenie danego kraju. 


Jakie jednolite zasady wykonywania kabotażu obowiązują od 14 maja 2010? 


Art. 8 Rozporządzenia 1072/2009 statuuje:


1. Kto jest uprawniony do świadczenia przewozów kabotażowych – każdy przewoźnik  wykonujący zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, posiadający wspólnotową licencję na transport międzynarodowy


2. Wymagania w stosunku do kierowców nie będących obywatelami kraju UE – Przewoźnik zatrudniający kierowcę spoza UE, np. obywatela Ukrainy, musi wystąpić do BOTM o wydanie stosownego świadectwa kierowcy, jeżeli kierowca ten będzie wykonywał przewozy kabotażowe 


3. Ogólne warunki kabotażu

 – Przewozy kabotażowe Przewoźnik może wykonywać po pierwsze – po rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego, co automatycznie wyklucza doładunki na terenie państwa członkowskiego (innego niż siedziba Przewoźnika) przed pierwszym rozładunkiem rzeczy wwiezionych na teren państwa przyjmującego. Po dokonaniu choćby częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych na teren państwa członkowskiego (przyjmującego), przewoźnik może rozpocząć przewóz kabotażowy….

- Po drugie przewóz kabotażowy może być świadczony tylko i wyłącznie tym samym  pojazdem (pojazdem silnikowym w przypadku zespołu), którym wykonywany jest przewóz międzynarodowy i za pomocą, którego dostarczono rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. 

- Po trzecie ilość przewozów kabotażowych na terenie państwa członkowskiego, w którym Przewoźnik nie ma swojej siedziby – została ograniczona do 3 przewozów. Ale zwracamy szczególną uwagę na termin w jakim mogą być realizowane przewozy kabotażowe – błędnie niektórzy podają, że dopuszczone są 3 przewozy w ciągu 7 dni. Otóż czasookres nie został podany w sposób obustronnie domknięty. Wskazano tylko termin graniczny dla ostatniego z przewozów kabotażowych.  Zgodnie z ww przepisem – ostatni rozładunek rzeczy z 3 możliwych przewozów kabotażowych musi mieć miejsce najpóźniej w siódmym dniu po rozładunku wynikającym z realizowanego transportu międzynarodowego. Czyli w przypadku zadania przewozowego w transporcie międzynarodowym -  realizowanego poprzez kilka rozładunków na terenie danego państwa członkowskiego -  dopiero termin ostatniego rozładunku wyznacza automatycznie datę ostatniego rozładunku w ramach kabotażu przed opuszczeniem państwa przyjmującego.


- Ponadto w przypadku wjazdu bez  ładunku na teren państwa członkowskiego Przewoźnik ma prawo wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu trzech dni od dnia wjazdu do państwa członkowskiego. W myśl akapitu drugiego art.8 ust. 2 Rozporządzenia 1072/2006 na jedno państwo członkowskie może przypadać wyłącznie jeden przewóz. Jest to niezwykle istotna regulacja dla przewoźników wracających na pusto w ruchu transgranicznym.  


PRZYKŁAD:


Przewoźnik z Polski dostarcza towar do Hiszpanii. Po rozładunku na terenie Hiszpanii Przewoźnik wraca bez ładunku. Wjeżdżając przykładowo do Francji (bez ładunku) Przewoźnik może w ciągu 3 dni wykonać JEDEN przewóz kabotażowy na terenie Francji. Ważne, aby poszukiwanie i wykonanie kabotażu po wjeździe na pusto nie trwało dłużej niż 3 dni. Następnie Przewoźnik (nadal wracając z Hiszpanii) wjeżdża bez ładunku do Austrii i podobnie może w ciągu 3 dni znaleźć i wykonać JEDEN przewóz kabotażowy.


Ważne, aby wszystkie operacje kabotażowe przy wjeździe na pusto do poszczególnych państw w ruchu transgranicznym zamknęły się w terminie 7 dni.


- Podkreślono również konieczność posiadania wszelkich dowodów potwierdzających zgodność świadczonych przewozów kabotażowych z Rozporządzeniem 1072/2009, obejmujących następujące dane:


a) nazwę, adres i podpis nadawcy;


b)nazwę, adres i podpis przewoźnika;


c) nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;


d) miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;


e) nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery;


f) masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób;


g) numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.


Powyższe uregulowania mają na celu ujednolicenie zasad dla wszystkich państw członkowskich, a jednocześnie ochronę rynku rodzimego. Uwolnienie z dniem 01.05.2009 rynków transportowych państw członkowskich dla polskich przewoźników, przyniosło nowe perspektywy. Teraz również my jako kraj członkowski zostaliśmy zobligowani do uregulowania kwestii kabotażu na terenie Polski, co uczyniono mocą Ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl