NASZA OFERTABOTM – likwidacja biura z dniem 31 grudnia 2010


Najbliższe półrocze przyniesie istotne zmiany w zakresie regulacji rynku międzynarodowego transportu drogowego. Trwają prace legislacyjne, mające na celu przeniesienie obecnych kompetencji Ministra Infrastruktury w zakresie obsługi transportu międzynarodowego na Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Jednocześnie struktury Inspekcji Transportu Drogowego mają z dniem 01.01.2011 przejąć zadania Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM).

Obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. przepisy o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – przewidują likwidację gospodarstw pomocniczych do końca 2010 r. Gospodarstwem pomocniczym jest działające przy Ministerstwie Infrastruktury BOTM, które wykonuje czynności organizacyjno-techniczne związane z realizacją zadań ministra właściwego do spraw transportu (zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego Dz. Urz. MI Nr 4, poz. 21). BOTM prowadzi obecnie obsługę ok. 35 tys. przedsiębiorców i podmiotów, wydając corocznie około 365 tys. dokumentów i wystawiając 74 tys. faktur. (za 2008 rok)


Jako podstawową argumentację przemawiającą za przyjęciem rozwiązania w postaci przejęcia dotychczasowych funkcji BOTM przez GITD, wskazano:


- brak możliwości wykonywania dotychczasowych zadań przez Ministerstwo Infrastruktury bez wsparcia BOTM;


- brak środków finansowych oraz w konsekwencji tego również akceptacji społecznej dla tworzenia nowego urzędu lub nowej agencji wykonawczej;


- stosunkowo niski koszt przejęcia zadań realizowanych poprzez Dyrektora BOTM przez GITD;


-  możliwość wykorzystania terenowych struktur Inspekcji Transportu Drogowego – wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, a także wysoko wykwalifikowanej w sprawach transportu drogowego kadry;


- możliwa integracja istniejących rejestrów informatycznych BOTM i Inspekcji Transportu Drogowego, brak konieczności budowy od podstaw nowej, odrębnej ewidencji teleinformatycznej.


Przesuniecie części kompetencji i zadań BOTM na GITD a w konsekwencji również na WITD przyczyni się do ułatwienia przewoźnikom międzynarodowym dostępu do niezbędnych dokumentów i skróci czas potrzebny na załatwienie formalności.
wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl