NASZA OFERTAKonieczność przestawienia pojazdu w czasie przerwy lub odpoczynku


Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 nakłada obowiązek odbierania przez kierowców zawodowych  przerw (jednorazowo 45 minut lub podzielonych na 2 części: o długości co najmniej 15 minut i o długości co najmniej 30 minut)  po 4,5 godzinnych okresach jazdy. Ponadto kierowców obowiązują  również dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku, które muszą być odpowiednio udokumentowane. Problem dokumentowania powyższych stanów pojawia się w sytuacji, kiedy kierowca jest zmuszony przestawić pojazd. W takiej sytuacji tachograf automatycznie rejestruje krótkotrwały przejazd i tym samym następuje przerwanie odpoczynku lub przerwy. Skutkować to może karą nałożoną przez I.T.D. lub inne organy kontrolne za skrócenie czasu odpoczynku lub przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu. Profilaktyczne działania podejmowane w firmach transportowych oraz odpowiedni instruktaż udzielony kierowcom  - wykluczy możliwość postawienia zarzutu przez organ kontrolny.


Jak potwierdzić konieczność przestawienia pojazdu ?


Najprostszym rozwiązaniem, ale nie zawsze możliwym do zastosowania, jest podbicie pieczątką i podpisanie przez upoważnioną osobę (pracownika parkingu, terminalu) na rewersie wykresówki adnotacji o konieczności przestawienia pojazdu. Kierowca może również samodzielnie dokonać opisu na rewersie wykresówki lub na wydruku z tachografu cyfrowego.


Naprzeciw przewoźnikom wyszedł ETS, który przedstawiając wytyczne w zakresie stosowania niektórych przepisów Rozporządzenia 561/2006 uznał za istotne poruszenie przedmiotowego problemu : 


„PRAWO SOCJALNE W TRANSPORCIE DROGOWYM

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dyrektywa 2006/22/WE, rozporządzenie (EWG) nr

3821/85


WYTYCZNA NR 3

Kwestia: 

Nakaz przerwania dziennego lub tygodniowego odpoczynku bądź przerwy w celu

przestawienia pojazdu na terenie terminalu, na parkingu lub w strefie przygranicznej. 

Artykuł: 4 lit. d) i f) rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Podejście, jakie należy zastosować: 

Zasadniczo w trakcie dziennego lub tygodniowego odpoczynku kierowca powinien mieć możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem i nie powinien mieć obowiązku pozostawania w zasięgu swojego pojazdu. 

W zasadzie przerwanie dziennego lub tygodniowego odpoczynku bądź przerwy stanowi

naruszenie przepisów (chyba, że ma zastosowanie „przypadek promu lub pociągu” (art. 9 ust. 1). Jednak na terenie terminalu lub na parkingu może zdarzyć się nagła nieprzewidziana sytuacja lub nagła potrzeba wymagające przestawienia pojazdu. 

Na terenie terminalu zazwyczaj jest kierowca (pracownik terminalu), który w razie

konieczności może przestawić pojazd. Jeśli nie ma takiego pracownika, a przestawienie

pojazdu jest nieuniknione ze względu na nadzwyczajne okoliczności, kierowca może

przerwać swój odpoczynek jedynie na polecenie właściwego organu lub pracownika

terminalu, upoważnionych do wydawania poleceń dotyczących przestawienia pojazdu. 

W pozostałych miejscach (np. na parkingu, na przejściach granicznych i w razie nagłej

potrzeby), jeśli występują obiektywne nagłe przyczyny, w związku z którymi pojazd musi zostać przestawiony lub jeśli policja lub inna władza (np. : strażak, organy administracji drogowej, celnik, itp. ) wydadzą polecenie przestawienia pojazdu, kierowca musi przerwać swój odpoczynek lub przerwę na kilka minut i w takim przypadku nie powinien być ścigany za złamanie przepisów. 

Jeśli pojawi się taka konieczność, organy kontrolne państw członkowskich muszą zastosować pewną tolerancję oceniając indywidualne przypadki. Każdy przypadek przerwania odpoczynku lub przerwy musi zostać ręcznie zarejestrowany przez kierowcę oraz, w razie możliwości, potwierdzony przez właściwy organ, który wydał kierowcy polecenie przestawienia pojazdu.” 


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl