NASZA OFERTANowy sposób ITD na kontrolę w przedsiębiorstwie - "współczynnik ryzyka"


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 462) wprowadziło z dniem 14 maja br nowy sposób selekcji przewoźników do kontroli I.T.D w przedsiębiorstwie na lata następne. Owo novum polega na wykorzystaniu do zaplanowania kontroli w przedsiębiorstwach – informacji z kontroli drogowych  o stwierdzonych naruszeniach oraz z dotychczasowych kontroli w przedsiębiorstwach, a ujętych w postaci współczynnika ryzyka. Każdy przewoźnik kontrolowany na drodze oraz w przedsiębiorstwie przede wszystkim w zakresie naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, trafia do centralnej ewidencji naruszeń. Następnie sumowane będą wszystkie kontrole przewoźnika w danym roku i za pomocą  niżej  przedstawionego wzoru wyliczony zostanie współczynnik określający poziom ryzyka występowania naruszeń u tegoż przewoźnika. W pierwszym kwartale następnego roku Minister Infrastruktury określi wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń. Jeżeli współczynnik obliczony dla danego przedsiębiorstwa transportowego będzie na poziomie współczynnika wskazanego przez Ministra Infrastruktury lub będzie wyższy, można spodziewać się kontroli w przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego I.T.D ma oczywiście prawo kontrolować każdy podmiot wykonujący transport drogowy raz na 5 lat. 


Jak obliczyć swój współczynnik ryzyka?


Określenie współczynnika ryzyka występowania naruszeń, oblicza się według wzoru:

 

gdzie: 

wr - współczynnik ryzyka

n1 - łączna liczba NMW

n2 - łączna liczba PN

n3 - łączna liczba BPN

w1 - wartość punktowa dla NMW wynosi 1

w2 - wartość punktowa dla PN wynosi 3

w3 - wartość punktowa dla BPN wynosi 5

m - liczba kontroli danego podmiotu w roku

NMW - naruszenie mniejszej wagi

PN - poważne naruszenie

BPN - bardzo poważne naruszenie. 


Jakie naruszenia zakwalifikowano do bardzo poważnych, poważnych oraz mniejszej wagi?


W załączniku do ww Rozporządzenia określono wykaz naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz stosowania urządzeń rejestrujących. Rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/22/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym, Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, s. 35 z późn. zm. oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, s. 8 z późn. zm. Na podstawie tych przepisów dokonano następującej klasyfikacji naruszeń:


1) BARDZO POWAŻNE NARUSZNIA, punktowane ilością 5 pkt, to m.in.:

- brak nazwiska lub imienia na wykresówce

- niemożność okazania zapisów za dzień bieżący lub 28 dni wstecz

- nieprzechowywanie przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków czy wczytanych danych

- niepoprawne stosowanie wykresówek / kart kierowcy 

- uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy, (z czym  można polemizować, gdyż ustawodawstwo unijne jak i krajowe dopuszcza taki sposób wynagrodzenia kierowców, jeżeli nie przyczynia się on do zagrożenia bezpieczeństwa na drodze lub powstawania naruszeń przepisów) 

- przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 11h , jeśli nie jest dozwolone wydłużenie do 10 h lub przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 12h , jeśli jest dozwolone wydłużenie do 10 h

- przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 70 h

- prowadzenie pojazdu bez przerwy powyżej 6h

- odebranie dziennego odpoczynku w wymiarze mniejszym niż 8 h 30'' zamiast 11 h


2) POWAŻNE NARUSZNIA, punktowane ilością 3 pkt, to m.in.:

- przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10h do 11 h, jeśli nie jest dozwolone wydłużenie do 10 h lub przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 11h do 12 h , jeśli jest dozwolone wydłużenie do 10 h

- niewystarczająca liczba wykresówek w pojeździe 

- brak daty rozpoczęcia lub zakończenia używania wykresówki

- nie zwrócenie się w terminie 7 dni kalendarzowych o duplikat karty kierowcy, która została zniszczona, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona


3) NARUSZNIA MNIEJSZEJ WAGI, punktowane ilością 1 pkt, to np.:

- niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy bez wpływu  na rejestrowane dane

- brak miejsca rozpoczęcia lub zakończenia używania wykresówek

- brak numeru rejestracyjnego na wykresówce

- przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy do 5 godzin


Z pełnym wykazem naruszeń oraz treścią Rozporządzenia można się zapoznać pod adresem: http://lex.pl/serwis/du/2010/0462.htm


Profilaktyka - czyli to co można zrobić na chwilę obecną


Kontrola w przedsiębiorstwie nie musi się kończyć nałożeniem wysokiej kary pieniężnej, a także nie wszyscy muszę się takiej kontroli obawiać. Cykliczne szkolenie kierowców, a przede wszystkim stały nadzór nad czasem jazdy, przerw i odpoczynków może uchronić przed przykrymi konsekwencjami ewentualnych kontroli. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 561/2006 to przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać samokontroli i eliminować błędy oraz złe nawyki kierowców. Mało prawdopodobnym jest, aby Ministerstwo Infrastruktury udostępniło do publicznej wiadomości wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka. Stąd też podjęcie działań w kierunku sprawdzenia i poprawienia czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz pozostałych obszarów podnoszących ryzyko kontroli i kary – powinno stać się priorytetem dla każdego, kto z zawodem przewoźnika wiąże swoją przyszłość. Wprowadzony bowiem system oceny ryzyka może spowodować, że część przewoźników będzie kontrolowana w każdym roku kalendarzowym. Od dnia 14 maja 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dot. systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących transport drogowy i automatycznie z tym dniem wzrosła również waga każdej kontroli drogowej, która wpływać będzie na decyzje o kontroli w przedsiębiorstwie w przyszłym roku.   


Zespół Doradczy

Arena 561

wróć do wiadomości


(nasze publikacje z powyższego zakresu zostały wykorzystane także przez: Truck & Business PolskaLogspedPc Net Service, Dziekujemy za zaufanie)
Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl