NASZA OFERTASądny dzień dla kierowców kategorii C – 10 września 2010.W dniu dzisiejszym mija termin na wymianę prawa jazdy dla kierowców korzystających zawodowo z prawa jazdy kategorii C, jeśli kategorię C uzyskali do dnia 31 grudnia 1980. Wymóg ukończenia kursu dokształcającego został zastąpiony obowiązkiem odbycia szkolenia okresowego w celu odnowienia wiedzy i uzyskania zaświadczenia uprawniającego do wymiany prawa jazdy. Nowe prawo jazdy jest dokumentem jednolity w UE z wpisanym kodem 95 oznaczającym kierowcę zawodowego. Samo ukończenie kursu nie wystarczy. W trakcie trwania szkolenia okresowego należy równocześnie odbyć badania lekarskie i psychologiczne. Wiele trudności powoduje ułomny zapis w Ustawie o transporcie drogowym w brzmieniu dotyczącym terminu wykonania badań lekarskich i psychologicznych art. 39j ust 5 i art 39k ust 4: "Pierwsze badanie lekarskie (i odpowiednio psychlogiczne) o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, a każde następne dla kierowcy  w wieku do 60 lat  - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego”. Z czego istotnym jest, że badania lekarskie i psychologiczne kierowcy odbywający szkolenie okresowe, powinni wykonać w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, nie później niż do dnia wydania potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego. Co oznacza, że jeśli kierowca wykonuje badania dopiero po ukończeniu szkolenia okresowego, będą one zakwestionowane w wydziele komunikacji, jako wykonane poza ustawowym terminem. Z drugiej strony absurdem jest stosowana przez urzędników interpretacja, w myśl której kierowca ma wykonać badania w czasie trwania szkolenia okresowego. Ci kierowcy, którzy posiadają badania okresowe ważne i/lub wykonali je przykładowo kilka miesięcy przed szkoleniem okresowym również są obligowani przez urzędników do wykonywania aktualnych badań. Stosowana jest również praktyka w wydziałach komunikacji, że badania kierowcy wykonane przed szkoleniem są respektowane, ale okres ich ważności urzędnicy skracają o czas pomiędzy wykonaniem badania a odbyciem szkolenia. Taka interpretacja i praktyka uznawania lub kwestionowania badań kierowców jest całkowicie niezrozumiała. Być może wynika to tylko i wyłącznie z nieprecyzyjnych zapisów w Ustawie o transporcie drogowym. Bezspornym pozostaje fakt, że licząca się grupa doświadczonych kierowców z kategorią C do dnia dzisiejszego ma obowiązek ustawowy wymienić dokument prawa jazdy.


Konsekwencje braku nowego prawa jazdy


Kierowcy, którzy pomimo upływu terminu nie dopełnią obowiązku odbycia szkolenia okresowego i będą kontynuować swoją pracę, muszą się liczyć z następującymi konsekwencjami w trakcie kontroli drogowej:

1. mandant w wysokości 1000 zł dla kierowcy, (w krajach UE wyższy)

2. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu

3. skierowanie pojazdu na parking

4.nałożenie kary na przedsiębiorcę za naruszenie warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy 


Ostatni dzwonek dla przewoźnika


Jeśli po weryfikacji dokumentów kierowców, okaże się, że w firmie transportowej zatrudnieni są kierowcy, którzy uzyskali kat. C przed dniem 31.12.1980, to niezwłocznie należy skierować ich na okres wolny od pracy w celu uzupełnienia kwalifikacji, odbycia szkolenia okresowego. A na czas potrzebny do wydanie nowego dokumentu prawa jazdy (około 3-4 tygodnie czas oczekiwania) kierowcę można skierować do innych zadań lub do pracy np. w warsztacie. Okres, w którym kierowca nie ma uprawnień do wykonywania transportu drogowego, można również wykorzystać np. w celu odbioru zaległego urlopu lub czasu za godziny nadliczbowe.


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl