NASZA OFERTAWozisz ADR-y? Złóż sprawozdanie, masz czas do 31 stycznia!


Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. 02, Nr 199, poz. 1671 z zm.) w art.23 ust.2 nakłada na przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek,  obowiązek przesłania wojewodzie do dnia 31 stycznia każdego następującego roku sprawozdania rocznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych. 

Obowiązek sporządzenia ww. sprawozdania spoczywa na wyznaczonym w przedsiębiorstwie doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradcy ADR). Natomiast wzór formularza i sposób jego wypełniania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U. 05, Nr 207, poz. 1733). 

Doradca ma obowiązek przygotować roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisać je swoim imieniem i nazwiskiem oraz wskazać numer swojego świadectwa doradcy. Przedsiębiorca ze swojej strony powinien, jak już wspomnieliśmy, przesłać jeden egzemplarz sprawozdania wojewodzie, natomiast drugi przechowywać przez okres pięciu lat.

Uchybienie zarówno obowiązkowi dostarczenia tego dokumentu, jak i terminowi przesłania zagrożone jest karą z Załącznika do Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 07, Nr 125, poz. 874 z zm.) w wysokości 5 000 złPoniżej przedstawiamy aktualny wzór sprawozdania wraz ze sposobem wypełniania.


Sprawozdanie ADR wzór - POBIERZ


Sposób wypełniania formularza:

1) formularz wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowym;

2) ilości towarów niebezpiecznych, w tym ilości towarów dużego ryzyka, podaje się osobno dla każdej klasy objętej sprawozdaniem, w kolejności wynikającej z numeracji klas; jeżeli sprawozdanie obejmuje towary klasy 2 lub 7, których ilości podaje się w różnych jednostkach, to ilości te podaje się osobno dla każdej jednostki;

3) łączna ilość towarów niebezpiecznych w klasie jest sumą ilości towarów tej klasy załadowanych, przewiezionych i rozładowanych, w cysternach (łącznie z wieloelementowymi kontenerami do gazu — MEGC oraz pojazdami-bateriami), w sztukach przesyłki i luzem;

4) ilości towarów niebezpiecznych dużego ryzyka podaje się osobno dla każdego numeru UN;

5) ilości towarów podaje się w następujących jednostkach:

— w przypadku towarów klasy 1 — w kilogramach (kg) netto materiału wybuchowego,

— w przypadku gazów klasy 2 innych niż skroplone lub rozpuszczone — w litrach (I) pojemności naczyń lub cystern,

— w przypadku towarów klasy 7 — w bekerelach (Bq) jako aktywność zawartości promieniotwórczej lub zamiennie w gramach (g) jako masę materiałów rozszczepialnych,

— w przypadku przedmiotów klas innych niż klasy 1 i 7 — w kilogramach (kg) brutto,

— w przypadku pozostałych towarów — w kilogramach (kg) netto;

6) w niewypełnionych rubrykach należy wstawić znak „X”;

7) sprawozdanie nie obejmuje towarów:

— zawartych w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,

— ładowanych, przewożonych i rozładowywanych w ilościach, dla których nie jest wymagane oznakowanie pojazdów,

— których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


(dziekujemy redakcji e-przewoźnik.pl za powołanie sie na naszą publikacje)
Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl