NASZA OFERTA
Żółta tarcza czy zaświadczenie – koniec dylematów


Jednolita treść Zaświadczenia o działalności kierowców na dokumentowanie okresów wolnych od pracy i innych niż prowadzenie pojazdu aktywności obowiązuje na terenie UE już od kilku lat. Na potrzeby krajowego transportu drogowego utrzymano regulacje krajowe, czyli możliwość stosowania żółtych tarcz lub zaświadczeń nawet odręcznie przygotowywanych przez przedsiębiorców. Przewoźnicy i kierowcy przywykli do wygodnego druku okrągłej żółtej tarczki, którą łatwo przechowywać w pojeździe wraz z tarczkami z tachografu będą musieli zmienić zasady dokumentowania aktywności w dobie. Od dawna zapowiadana nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców, opublikowana w dniu 16 sierpnia 2011 - Dz.U nr 168 Poz. 1005, wprowadza nowe brzmienie art. 31:


„1. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca: 


1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;


2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;


3) miał czas wolny od pracy;


4) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;


5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;


6) pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1.


2. Przez czas wolny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się okresy inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, w których kierowca nie wykonywał pracy. 


3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wystawione na przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.), przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego, a kierowca to zaświadczenie podpisuje. Minister właściwy do spraw transportu.


4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.”


Powyższy przepis obowiązywać będzie od dnia 31 sierpnia 2011. Oznacza to, że odpoczynki i inne okresy potwierdzające nieprowadzenie pojazdu muszą być poświadczone za pomocą unijnego formularza Zaświadczenia o działalności kierowcy począwszy od dnia 31 sierpnia 2011. Po tym terminie nie można stosować żółtych tarczek, a w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli drogowej stosowania tarczek na okresy po 31.08.2011, nałożona zostanie kara w wysokości 500 zł.


Uwaga !!!


Żółte tarczki wystawione na okresy przed dniem 31.08.2011, a więc np. na tygodniowe odpoczynki 20/21 27/28 sierpnia br, kierowca ma prawo posiadać i okazać do kontroli najpóźniej do dnia 27.09.2011. Nie ma potrzeby zatem na cały miesiąc sierpień przepisywać dotychczasowo wystawione żółte tarczki na formularz unijny.


Formularz do pobrania w artykule z dnia 23 marca 2010 "Formularz unijny dot. dni wolnych od pracy sprostowany  w języku polskim"Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl